דו"חות תנועה - מצלמה

 

המדריך המלא והמקיף להתמודדות כנגד דו"חות תנועה (משטרה) שצולמו בידי מצלמה או כפי שהם מכונים על יד משטרת ישראל, דו"חות אוטומטים.

 

מה הוא ההליך למתן דוח אוטומטי?

דוח זה, אין השוטר נותן לנהג בדרך, בעת שהנהג עובר עבירה. אלא הרכב מונצח במצלמה, ושוטר בודק את התצלום. אם על פי התצלום יש חשד לביצוע עבירה - הדוח נשלח בדואר רשום אל בעלי הרכב המצולם, כפי שהוא רשום ברישיון הרכב. כלומר, הכתובת המופיעה במשרד הרישוי.

שימו לב כי במקרה שהרכב רשום ע"ש חברת ליסינג או חברת השכרה ישלח הדו"ח למשרדי החברה כפי שמופיע במשרד הרישוי וזו תסב את הדו"ח על השם המעודכן אצלה כמחזיק הרכב בפועל.

במקרה שהרכב רשום על שם חברה, הדו"ח ירשם לחובת החברה וישלח לכתובתה, החברה יכולה להסב את הקנס והנקודות על שם הנהג בפועל. כלי רכב הרשומים על חברות מועמד בהן לדין המנהל, השותף בכיר, האיש הממונה על הרכב .

כאשר קטין נוהג ברכב שעשה תאונה יועמדו דין הוריו או כל אפוטרופוס שיש לו.

נציין כי במידה ועקב חומרת העבירה, מוזמן הנהג לבית משפט לתעבורה (בניגוד לברירת קנס שבהן ניתן לשלם ולא להגיע לדיון בבית המשפט) הרי שהבעלים הרשום של הרכב אחראי בגין העבירה אלא אם יוכיח כי נהג אחר השתמש ברכב במכתב למשטרה ליחידה ששלחה את הדו"ח. הדו"ח הנ"ל יהווה גם כתב אישום וגם הזמנה לדין. בעל הרכב הטוען כי לא הוא אשר ביצע את העבירה, חייב להמציא לבית המשפט את הודאתו של הנהג שביצע את העבירה, ובכלל זה פרטיו המלאים ותצהיר מטעמו כי הוא אשר ביצע את העבירה. התצהיר יערך בפני עורך דין או מזכיר של בית משפט.

"בעל הרכב " - מוגדר כאחד מאלה:

(1) הבעל הרשום ברשיון הרכב;

(2) לענין רכב שיש עליו הסכם שכירות או הסכם של מקח-אגב-שכירות או הסכם מכר - האדם המחזיק ברכב מכוח ההסכם;

(3) לענין רכב הרשום על שם חבר בני אדם - מנהל פעיל, שותף או עובד מינהלי בכיר בחבר, האחראים לאותו רכב;

(4) לענין רכב הרשום על שם קטין או חסוי כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 - הורו או מי שמונה אפוטרופסו, לפי הענין.

פק' התעבורה מכשירה צילום לראייה עצם הפקת הצילום מביאה את הנאשם להוכיח את חפותו אין צורך בעדים ויש רק להוכיח כי האדם עבר את העבירה והרכב רשום על שמו ואם האדם רוצה להיחלץ נטל ההוכחה עבור אליו. הנאשם יכול לזמן את מי שהפיק את התצלום לא כדי לסתור את התצלום אלא רק כדי לחקור את האדם: האם המצלמה הותקנה היטב, האם הפיתוח היה תקין וכו"

תצלום בעבירות מהירות, אי שמירת מרחק, עבירת צומת באור אדום מחליף את הצורך בעדותו של השוטר משום שהתצלום מדבר בעד עצמו.

i27א. צילום רכב-ראיה קבילה

(א) צילום שנעשה בדרך שנקבעה בתקנות, במצלמה המופעלת באופן אוטומטי בידי שוטר יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי -

(1) מספר הרישום של הרכב המצולם המופיע בלוחית הזיהוי של הרכב שבצילום;

(2) מקום הימצא הרכב בעת הצילום;

(3) הימצאו של הרכב במקום האמור בפסקה (2), או נסיעתו שם, בניגוד לאות "עמוד" או באופן אחר בניגוד להוראות פקודה זו או תקנות שהותקנו לפיה;

(4) זמן הימצא הרכב המצולם במקום האמור בפסקה (2) כפי שצויין בצילום או על גביו, אם צויין, הכל כפי שייקבע בתקנות, ובלבד שהוכח כי הצילום המוגש הוא העתק אמין של הסרט שהוכנס למצלמה והוצא ממנה, וכי מרגע שהובא למצלמה עד שהוגש לבית המשפט לא נעשתה בו שום פעולה שיש בה כדי לשנות פרט מפרטיו.

(5) מהירות נסיעתו של הרכבניתן לדעת, כי מדובר בדוח אוטומטי לפי המלל הבא שירשם על הדו"ח "העבירה שבדוח צולמה ע"י מצלמה אלקטרונית".

דוח אוטומטי ניתן אך ורק בגין אחת משלוש העבירות הבאות:

 

 

המידע המסופק באתר זה הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף  עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק באתר כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה,  יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

 

בן- ארי ושות'- משרד עורכי דין

 

 דו"ח תנועה- מצלמה