בית משפט לתעבורה

 

בית משפט לתעבורה עוסק בעבירות תעבורה, תאונות, הפרות תנועה ואף בעבירות על חוק הפיקוח מצרכים ושירותים, התנהגות נהגי תחבורה ציבורית, מוסכים ומכוני בדיקה. פקודת התעבורה, סעיף 25 מגדיר במה עוסק בית המשפט לתעבורה.

 

 

בחלק זה באתר נסקור את כל התהליך וההליכים בבית המשפט לתעבורה, ראשית נתחיל בדף הסבר לנאשם בבית משפט השלום (תעבורה):

 

א. באפשרותך להודות בכתב ובעל-פה בעבודות שבכתב האישום, או לכפור בעל-פה בעובדות שבכתב האישום.

ב. אם תכפור- תוזמן לשמיעת ראיות.

ג. אם לא תופיע לראיות יראך בית המשפט כמודה באשמה ודינך יגזר בהעדרך.

ד. לשמיעת ראיות יוזמנו עדי התביעה הרשומים בכתב האישום. עדיך יוזמנו על-פי בקשתך בכתב והפקדת שכר עדים.

ה. אם תודה באשמה בכתב - תשפט בהעדרך וגזר-הדין ישלח אליך.

ו. קנס ישולם מייד ו/או במועד שקבע בית המשפט. איחור בתשלום גורר תוספות פיגורים ועיכוב חידוש רשיון נהיגה.

ז. הוטלה פסילת רשיון נהיגה - יופקד הרשיון במזכירות בית המשפט לאלתר ו/או במועד שנקבע בגזר-הדין. לא יופקד הרשיון - לא יחודש ו/או יתפס על-ידי המשטרה.

 

תהליך בבית המשפט לתעבורה 

 

כתבי אישום בצירוף הזמנה: הזמנות וכתבי אישום בגין עבירות תעבורה יכולים להופיע במספר צורות:

 • דו"ח ידני - בדרך כלל נמסר לנהג ביד במקום ביצוע העבירה, או נשלח בדואר רשום בעקבות תלונת שוטר משקיף תנועה או אדם אחר, שנמסרה למשטרה.
  הדו"ח מהווה כתב אישום והזמנה לדין. הוא מכיל פירוט נסיבות העבירה, התאריך והשעה בה בוצעה, מהות העבירה מקום ביצוע העבירה, סמל העבירה והוראת החיקוק וכן פרטי הנהג, פרטי הרכב כן ציון מועד הדיון ובית המשפט אליו מוזמן הנהג. סרוב לקבל את הדו"ח או סרוב לחתום על קבלתו אינו מבטל את עצם ההזמנה לדין הכלולה בדו"ח ואינו פוטר מהופעה. החתימה אינה מהווה הודיה באישום אלא אישור קבלת הדו"ח. בדו"ח שנרשם עקב נהיגה ללא מסמכים (רשיון נהיגה, רשיון רכב, ביטוח חובה וכיו"ב),רשאי הנהג להציג מסמכים תקפים יום העבירה בכל תחנת משטרה. בבואו יציג הנהג את הדו"ח. לאחר הצגת המסמכים, יצטייד הנהג באישור על הצגתם. סעיף העבירה יומר בסעיף אי נשיאת מסמכים והנהג יחוייב בדו"ח ברירת קנס וזימונו למשפט יבוטל.

 • דו"חות מחשב - דו"חות הנערכים בעקבות צילום רכב שביצע עבירה. בד"כ מדובר בעבירות מהירות ואור אדום. הדו"חות נשלחים בדואר רשום לבעלים הרשום של הרכב והוא אחראי בגין העבירה אלא אם יוכיח כי נהג אחר השתמש ברכב במכתב למשטרה ליחידה ששלחה את הדו"ח. הדו"ח הנ"ל מהווה גם כתב אישום וגם הזמנה לדין. בעל הרכב הטוען כי לא הוא אשר ביצע את העבירה, חייב להמציא לבית המשפט את הודאתו של הנהג שביצע את העבירה, ובכלל זה פרטיו המלאים ותצהיר מטעמו כי הוא אשר ביצע את העבירה. התצהיר יערך בפני עורך דין או מזכיר של בית משפט. נאשם שהוזמן כאמור ולא התייצב, מותר לדון אותו שלא בפניו (למעט בתאונות קטלניות ובתאונות שכתוצאה מהן נחבל אדם חבלה של ממש).

 •  כתב אישום נפרד בצירוף הזמנה - בעבירות שאינן עבירות קנס או עבירות קלות, אלא עברות חמורות או עבירות הקשורות לתאונות דרכים וביחוד כאשר נערכה חקירה משטרתית, אין מסתפקים בד"כ בטופס דו"ח הכולל הזמנה, אלא מכינים כתב אישום נפרד המפרט את האישומים והעבירות. כתב האישום יחד עם ההזמנה לדין נשלח לנאשם. על הנאשם שהוזמן להתייצב למשפטו. המשלוח נעשה בדואר רשום או שהמסירה נעשית ע"י שוטר. אישור המסירה יצורף לתיק בית המשפט.

הזמנה לישיבות נוספות - כאשר הנאשם מופיע לישיבה ראשונה, והמשפט נדחה למועד אחר בנוכחותו, חייב הנאשם להופיע לכל הישיבות, ואין צורך לחזור ולהזמינו בכתב. כלומר: די שהמועד החדש נמצא בפרוטוקול ונמסר לנאשם בעל פה בתום הישיבה. נאשם רשאי להודיע בכתב לבית המשפט על כפירתו באשמה ולבקש להזמינו למועד שמיעת הוכחות. כן רשאי נאשם להודיע בכתב על הודייה באשמה ולטעון לעונש. מכתבו יצורף לתיק בית המשפט ויובא לדיון בפני שופט. מסירת הודעה - נמסרה הודעה לנאשם או לסניגורו על מועד המשך משפטו ולא התייצב, רשאי בית המשפט לדון אותו בהעדרו.

 

עבירות קלות

בעבירות תעבורה שלא גרמו לתאונה שבא נפגע אדם פגיעה של ממש מותר לדון אדם שלא בפניו. נאשם שהוזמן ולא התייצב למשפט או להמשך המשפט יראוהו כמודה בעובדות ובית המשפט יגזור את דינו, אך לא יטיל עונש מאסר או מאסר על תנאי שלא בפניו. מי שאינו מתייצב רשאי לשלוח טענותיו לעונש, בכתב.בקשה לביטול גזר דין מוגשת ומתקבלת גם לאחר שלוש שנים ויותר. נידון שהוזמן כחוק, לא התייצב לדיון וניתן פסק דין מרשיע נגדו (בהתאם לסעיף ‏240 לחוק סדר הדין הפלילי, נוסח משולב, התשמ"ב - ‏1982) יכול, באם הייתה סיבה מוצדקת להעדרות, להגיש בקשה לביטול פסק הדין. בית המשפט שנתן את פסק הדין רשאי לבטלו, אם הוגשה הבקשה תוך ‏30 יום מהיום שהומצא פסק הדין לנידון.

 

מהלך המשפט

בהמ"ש לתעבורה מנוהל לפי הפרוצדורה הנהוגה של סדר הדין הפלילי ודיני הראיות.

המשפט נפתח בהקראת כתב האישום לנאשם. על הנאשם להשיב על כתב האישום אם הנאשם מודה הוא מורשע ורשאי לטעון טענות לעונש. אם הנאשם אינו מודה, נקבע מועד אחר לשמיעת ההוכחות. לכן אין צורך להביא עדים לישיבה הראשונה כי אין שומעים אותם. יש להביאם רק למועד שנקבע להוכחות. הזמנת עדים: על הנאשם המעונין להזמין עדים למועד שנקבע להוכחות, להגיש למזכירות בית המשפט "בקשה להזמנת עדים". את טופס הבקשה ניתן לקבל במזכירות בית המשפט. במעמד הגשת הבקשה, יתבקש הנאשם להפקיד בקופת בית המשפט כספים בגין שכר בטלת העד ודמי נסיעה עבור כל עד המוזמן להעיד.במועד שנקבע לשמיעת ההוכחות שומעים תחילה את עדי התביעה ואח"כ את עדי ההגנה. מותר לחקור את העדים חקירה נגדית. התביעה מסכמת ראשונה ואח"כ ההגנה. הכרעת הדין ניתנת מיד או במועד מאוחר יותר.

 

אם הורשע הנאשם נשמעים טיעונים לעונש וכן מוצג בית המשפט גיליון הרשעות קודמות לאחר שניתנה לנאשם הזדמנות לעיין בו. לאחר הטיעונים לעונש ניתן גזר הדין הקובע את העונש. הרשעות של בית המשפט עוברות בד"כ גם במקרים של עבירות חמורות כנהיגה בשכרות וגרית מוות ברשלנות לגליון נפרד של הרשעות תעבורתי ולא נרשם בגליון פלילי.

 

גזר הדין -  העונשים שפוסקים בבית משפט לתעבורה מגוונים, החל, ממאסר בפועל, המשך בעבודות שירות, פסילת רשיון, מבחן, קנס, מאסר או  קנס על תנאי וכלה בהתחייבות להימנע מביצוע העבירה. אם הוטל קנס יש לשלמו באותו יום כדי למנוע בעיות פיגורים, אלא אם ניתנת ארכה לתשלום. במקרה של אורכה לתשלום, יפנה הנאשם למזכירות בית המשפט להצטייד בשובר מתאים לפירעון הקנס בו יצוין מועד התשלום. איחור בתשלום הקנס, ולו רק ביום אחד, גורר אחריו תוספת פיגור בשיעור של ‏50% ובחלוף כל חצי שנה נוספת של עוד ‏50%. אם הוטלה שלילת רשיון נהיגה, בין אם השלילה הוטלה בהעדר הנאשם ובין אם הוטלה בנוכחותו, אסור לנהוג מהרגע בו נודע דבר הפסילה לנאשם (בהעדר עיכוב פסילה), ומאידך מניין הפסילה יחל מיום הפקדת הרשיון בפועל. את הרשיון יש להפקיד במזכירות בית המשפט מיד ולקבל אישור הפקדה, אלא אם ניתנה אורכה להפקדה במועד מאוחר יותר.

 

נציין עובדה חשובה בנוגע לגזר דין, ברגע שאתם מגיעים להישפט אפילו בדו"ח ברירת קנס, לשופט הזכות להטיל כל עונש בהתאם לשיקול דעתו ולחוק.

 

בקשה לביטול פסק דין

כאשר מגישים בקשה לביטול פסק דין, מיד לבקש עיכוב ביצוע של גזר הדין עד לדיון בבקשה. מכאן ואילך מדובר בשיקול דעת בית המשפט. במרבית המקרים יש עיכוב ביצוע וזימון לשמיעת הבקשה.

 

ערעור

ניתן להגיש ערעור על פסק הדין לבית משפט מחוזי תוך ‏45 ימים מוים מתן פסק הדין, בצרוף עותק מאושר של פסק הדין. במקרים בהם הוברר לנאשם כי נשפט בהעדרו ולא הודע לו על גזר
הדין וחלפו ‏45 ימים מיום גזר הדין, רשאי הוא להגיש בקשה לבית משפט מחוזי לרשות הארכת מועד הגשת הערעור. הערעור לגופו יטופל בהתאם לתוצאות הבקשה לרשות הארכת מועד הגשת הערעור. 

בתי משפט לתעבורה בישראל

כתובות, טלפונים ושמות השופטים

מרכז המידע הארצי טלפון: 02-6593333

בית משפט לתעבורה באילת
בית משפט השלום, דרך יותם 3 אילת 88000 טל.08-6362626 פקס. 08-6375507
שופטים:

 • א. יקואל
 • ש. שמעון

  בית משפט לתעבורה באשדוד
  מורדי הגטאות, אשדוד 77370 טל. 08-8514017 פקס. 08-8514018
  שופטים:

 • רובין לביא

  בית משפט לתעבורה באשקלון
  שד' בן-גוריון 3, ת"ד 9010, אשקלון 78190 טל. 08-6747356, 08-6747333 (מרכזיה) פקס. 8-6747358
  שופטים:

 • דליה קליימן

  בית משפט לתעבורה בבאר-שבע
  ת.ד. 330, דרך הנשיאים, בניין רסקו, באר-שבע 84102 טל. 08-6468250 פקס. 08-6279531
  שופטים:

 • רלי גליקליס
 • דיויד לנדסמן

  בית משפט לתעבורה בחדרה
  הלל יפה 7, חדרה 38102 טל. 04-6327555 פקס. 04-6342860
  שופטים:

 • אביהו גופמן
 • משה גינות
 • מ. מסארווה
 • רבקה פוקס
 • נילי פלד

  בית משפט לתעבורה בחיפה
  העצמאות 24, חיפה 33035 טל. 04-8681828-36 פקס. 04-8681826 מזכירות נוספת: תל-אביב 11, חיפה 31046 טל. 04-8566052-3 פקס. 04-8525877
  שופטים:

 • סלאמה אינאס
 • רחל חוזה
 • ורדה טויסטר
 • שמואל יציב

  בית משפט לתעבורה בטבריה
  בניין המשטרה, טבריה 14100 טל. 04-6722221 פקס. 04-6722673
  שופטים:

 • בית משפט לתעבורה בירושלים
  חשין 1, ירושלים 95156 טל. 02-5010222 פקס. 02-5010272
  שופטים:
 • רות זוכוביצקי
 • אביטל חן
 • אברהם נ. טננבוים
 • יוסף ריבלין

  בית משפט לתעבורה בנתניה
  הרצל 57, נתניה 42390 טל. 09-8605633 פקס. 09-8623451
  שופטים:

 • יהושוע הלוי
 • רבקה בן יששכר - שוורץ

  בית משפט לתעבורה בנצרת
  היכל המשפט, קרית יצחק, נצרת עילית טל. 04-6087627 פקס. 04-6553388
  שופטים:

 • דבור סאאב
 • חנא סבאג

  בית משפט לתעבורה בעכו
  יהושפט 15, עכו 24513 טל. 04-9876666 פקס. 04-9816698
  שופטים:

 • יעקב בכר

  בית משפט לתעבורה בפתח-תקוה
  הס 20, פתח-תקוה 49500 טל. 03-9395853 פקס. 03-9305326
  שופטים:

 • נחשון אטינגר
 • אטליא וישקין פלורנטל

  בית משפט לתעבורה בצפת
  מעלה כנען, בנין המשטרה, ת"ד 1166, צפת 13100 טל. מרכז מידע 04-6087716, טל. מז' 6993400 פקס 04-6993424
  שופטים:

 • דבור סאאב
 • בן פיילס

  בית משפט לתעבורה בקרית-שמונה
  מרכז מסחרי, ת"ד 1050, קרית שמונה 11019 טל. 04-6940139, 6940140 פקס. 04-6950505
  שופטים:

 • בן פיילס בית משפט לתעבורה בקרית-גת
  רח' חשוון 12, איזור התעשיה טל. 08-6670616, 08-6670600 (מרכזיה) פקס: 08-6670616
 • דב פולוק

  בית משפט לתעבורה ברמלה
  ויצמן 3, רמלה 72415 טל. 08-9270027 פקס. 08-9234320
  שופטים:

 • הדר אבינועם
 • רחל טאובר - מנדל
 • שלהבת קמיר וייס

  בית משפט לתעבורה בתל-אביב
  שוקן 25, ,תל-אביב 66532 טל. 03-5128222 פקס. 03-5128221
  שופטים:

 • שלמה איזיקסון
 • יצחק גרטי
 • מאיר דרורי
 • ישראל ויטלסון
 • רות כצמן
 • אלי ספיר
 • נועה פראג-לבוא
 • ארנה שדמי

 •  

   

  המידע המסופק באתר זה הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף  עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק באתר כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה,  יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

   

  בן- ארי ושות'- משרד עורכי דין

  בית משפט לתעבורה