נהיגה בשכרות-

עו"ד לתעבורה

בדיקה לגילוי רמת אלכוהול

ראשית נפנה לתשובה לשאלות השכיחות כדלקמן: מי רשאי לעשות בדיקה? מתי? והאם מותר לסרב לבדיקה ומה תהיינה ההשלכות לסירוב זה? פס"ד המנחה בנושא זה הוא ליאוניד לוין נ' מדינת ישראל ע"פ 1641/06 נקבע בו בין השאר כי דרישות מסירת הדם שהיו נפוצות עד אז מצד המשטרה אינם עומדות בקנה אחד עם החוק (חוק יסוד כבוד האדם ןחרותו) ועל המשטרה לפנות לחוק החיפוש בסדר הדין הפלילי אשר מקשה מאוד וקובע פרמטרים נוקשים לביצוע חיפוש פנימי באדם (מסירת ובדיקת דם). בעקבות כך פנתה המשטרה, לרוב, לאפיקים החלופיים כלומר מתן דגימת שתן ובדיקות לגילוי שכרות במתן דגימה של אוויר באמצעות נשיפה- בדיקה זו נערכת בעזרת מכשירי ינשוף (Drager ) - המכשיר הנפוץ כיום לבדיקת נהיגה בשכרות שעורכי הדין מנסים במשך מספר שנים לערער את אמינותו כאשר התפתחות הפסיקה בעניינו עברה תפנית במרץ 2010 עת קבע בית המשפט לתעבורה בפס"ד מקיף מאוד ת' 11893/07 מדינת ישראל נ' עוזרי עינת מלכה  כי אומנם מכשיר הינשוף הינו אמין אך יש להגדיל את שולי הביטחון בסף הסטייה בבדיקה שבעקבותיה ניתן להרשיע אדם ולהחשיבו כנוהג בשכרות כלומר, הסף אותו קבע בית המשפט בפס"ד זה ספציפי (ואנו מציינים ספציפי משום שמדובר בפס"ד של בית משפט לתעבורה שהחלטותיו אינם מחייבות או אפילו מנחות בית משפט אחר ובמידה והמשטרה תחליט לערער יתכן ובית המשפט המחוזי ישנה החלטה זו כליל) עומד על 400 מיקרו גרם אלכוהול לליטר אוויר (בערך 3 כוסות יין/ 3 בקבוקי בירה) - 160 מיקרו גרם מעל מה שפסק המחוקק כנהיגה בשכרות.

בפסיקה מאוחרת יותר -בפס"ד מדינת ישראל נ' דנילוב אליהו פ"ל 229/08   -  ביהמ"ש קיבל בקשת נאשם, וביטל כתב אישום שהוגש נגדו בגין נהיגה בשכרות (נתפס שבגופו 275 מיקרוגרם), לאחר שבית המשפט קבע כי המדינה ביקשה אכיפת רף שכרות נמוך מזה שהוצהר על ידה במסגרת ערעור בתיק אחר (בקשת המשטרה בערעור הנדון בו נדונה סוגיית אכיפת הנהיגה בשכרות באופן עקרוני היא שרף האכיפה בעבירה של נהיגה בשכרות יועמד על 290 מיקרוגרם).

עדכון נוסף- אוקטובר 2010 בפס"ד מדינת ישראל נ' עינת מלכה עוזרי עפ"ת 25457/04/10- פס"ד המעודכן של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר ביטל בערעור שהונח לפניו את פס"ד שבו קבע בית המשפט לתעבורה רף של 400 מיקרוגרם אלכוהול ולפיכך נקבע כי הרף שמעליו יואשם נהג בעבירת נהיגה בשכרות יעמוד על 290 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף וזאת ע"י בדיקה במכשיר הינשוף.

נהלים

שוטר הנתקל בחשוד בנהיגה בשכרות צריך לבדוק מס' פרמטרים אותם הוא חייב גם למלא בטופס מיוחד בשם: טופס בדיקת מאפיינים לחשוד בנהיגה בשכרות , מטרתו של מבחן זה שיקוף מצבו של הנהג ברגע הבדיקה, נציין כי כיום לא צריך כל חשד מיוחד כדי לדרוש ולבצע בדיקה לגילוי רמת אלכוהול, לרבות בדיקה במכשיר הינשוף. הפרמטרים העיקריים לבדיקה הם:

  1. שם הנהג , מקום הבדיקה.

  2. תוכן השיחה הראשונית עם הנהג: מאיפה ולאן נסע הנהג, האם שתה, מה שתה, מתי וכמה שתה הנהג, תרופות, סמים.

  3. מבחן ביצוע שאותו אמור לבצע השוטר שכולל בדיקת עמידתו של הנהג, הליכה על קו ישר, הבאת אצבעות יד ימין ושמאל לאף בעיניים עצומות.

  4. מאפיינים המראים על היות האדם שיכור כדוגמת : ריח אלכוהול מהפה, הופעה, התנהגות, תגובות לא לעניין, לא מסוגל להבין הוראות, דיבור לא טבעי

  5. השוטר ירשום גם מה הביא אותו לעצור את הנהג ומתי הבחין בו לראשונה.

סרוב לנשיפה במכשיר או סירוב לבדיקה תקים חזקה לא חלוטה לשכרות, דהיינו תחזק את ראיות התביעה בנוגע לשכרות.

 

 
הגדרות החוק-  פרק שישי: בדיקת שכרות

 


הגדרות 

    169א.   בפרק זה -

      "אלכוהול" - כוהל אתילי, אתנול, אתיל אלכוהול;

      "בדיקת נשיפה" - בדיקת אויר נשוף של אדם באמצעות מכשיר שאישר שר הבריאות, בהתייעצות עם שר התחבורה, בהודעה ברשומות, והמכשיר מראה את ריכוז האלכוהול באויר הנשוף או את שווה ערכו בדמו של הנבדק בדוגמה של נשיפה שסיפק אותו נבדק;

      "בדיקת מעבדה" - בדיקת דוגמה של דם או שתן למדידת ריכוז האלכוהול בדם או הימצאותם של סמים משכרים או מסוכנים בגופו של הנבדק, במעבדה או במוסד רפואי;

      "המידה הקבועה" - ריכוז אלכוהול לפי אחד מאלה:

        (1)   חמישים מיליגרם של אלכוהול במאה מיליליטר של דם;

        (2)   ריכוז אלכוהול באויר נשוף ברמה שוות ערך לריכוז האמור בפסקה (1), או 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד בדוגמה של אויר נשוף שנעשתה בבדיקת נשיפה;

      "נבדק" - אדם שנדרש להיבדק לפי הוראות פרק זה.


איסור נהיגת רכב בהשפעת משקה או סם מעל המידה הקבועה

    169ב.    (א)   לא ינהג אדם רכב בדרך או במקום ציבורי ולא יניעו אם הוא שיכור.

    (ב)   בעל רכב או הממונה עליו לא ירשה לשיכור לנהוג בו.

    (ג)   לענין סעיפים 62(3) או 64ב לפקודה ופרק זה יראו אדם שיכור אם הוא נתון תחת השפעה של סמים משכרים או מסוכנים או אם ריכוז האלכוהול אצלו עולה על המידה הקבועה.


בדיקת שכרות

    169ג.    (א)   היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על רכב הוא שיכור, רשאי השוטר לדרוש ממנו להיבדק בדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או של שתן לבדיקת מעבדה או לדרוש ביצוען של הבדיקות כאמור בפרק זה, כולן או חלקן.

    (ב)   בדיקת נשיפה תיעשה במקום שעצר השוטר את הרכב או שמצא את הנוהג בו או במקום אחר שקבע השוטר.

    (ג)   בדיקת דם או שתן תיעשה במעבדה או במוסד רפואי שקבע השוטר מבין רשימת המעבדות והמוסדות הרפואיים שאישר שר הבריאות לענין זה.


בדיקת נשיפה 

    169ד.    (א)   היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על הרכב הוא שיכור או שהוא מעורב בתאונת דרכים, רשאי הוא לדרוש ממנו להיבדק בדיקת נשיפה.

    (ב)   הראתה בדיקת הנשיפה כי ריכוז האלכוהול בגופו של הנבדק עולה על המידה הקבועה, תשמש תוצאת הבדיקה ראיה בבית משפט הדן בעבירה לפי סעיפים 62(3) ו-64ב לפקודה, או לפי פרק זה (להלן - עבירות נהיגה תוך שכרות).

 
בדיקת דם 

    169ה.        (ב)   שוטר רשאי לדרוש מנבדק בדיקת מעבדה לדוגמה של דם אף אם לא בוצעה מכל סיבה שהיא בדיקת נשיפה.

    (ג)   נעשתה בדיקת מעבדה, יהיו תוצאות הבדיקה ראיה בבית משפט על עבירת נהיגה תוך שכרות.


סירוב להיבדק והתליית רשיון נהיגה 

    169ו.    (א)   סירב נוהג רכב או הממונה על רכב להיבדק לפי דרישת שוטר בבדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או שתן לבדיקת מעבדה, דינו - מאסר שנה או קנס עשרת אלפים שקלים, ורשאי בית המשפט לפסול אותו מהחזיק ברשיון הנהיגה לתקופה של שנתיים.

    (ב)   שוטר שמונה להיות רשות רישוי לענין סעיף 52 לפקודה, רשאי להתלות את רשיון הנהיגה של מי שסירב למסור דוגמאות כאמור בתקנת משנה (א) או של מי שתוצאות בדיקת נשיפה או בדיקת מעבדה הראו כי ריכוז הסם או האלכוהול בגופו עולה על המידה הקבועה; התליית רשיון נהיגה כאמור תהיה לתקופה שלא תעלה על 24 שעות.


אופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה 

    169ז.    (א)   הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה של נבדק אחד או נבדקים אחדים, זה אחר זה, באותו מקום, תיעשה לאחר ביצוע פעולות אלה:

        (1)    בדיקת אויר חפשי מאלכוהול ( blank sample), ובלבד שתוצאות הבדיקה לא תעלינה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד אויר, או ריכוז שווה ערך שלא יעלה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר של דם;

        (2)    בדיקה כפולה ( duplicate ) לפחות של ריכוז האלכוהול בדוגמת כיול ( standard sample ) בתחום של 240 עד 480 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף או בתחום שווה ערך ל-50 עד 100 מיליגרם אלכוהול למאה מיליליטר של דם, ובלבד שמקדם השונות ( coefficient of variation) של תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.

    (ב)    תבוצע בדיקה כפולה ( duplicate ) לפחות של ריכוז אלכוהול בדוגמת האויר הנשוף של הנבדק, ובלבד שמקדם השונות ( coefficient of variation) של תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.


אופן הבדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה 

    169ח.   בדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה תיעשה כאמור להלן ותהיה ראיה קבילה בבית המשפט:

        (1)   איזור הדקירה בגוף הנבדק יחוטא בחומר שאינו מכיל כוהל;

        (2)   דוגמת הדם תלקח לכלי קיבול סגור שמכיל מלח פלואורידי בכמות שריכוזו הסופי בדוגמת הדם לא יפחת מאחוז אחד למאה;

        (3)   כלי הקיבול יסומן כמקובל בסימון מוצגים משפטיים מסוג זה ויועבר למעבדה לבדיקה;

        (4)   הבדיקה תבוסס על שיטה מקובלת;

        (5)    תוצאת בדיקת דם חופשי מאלכוהול ( blank sample) לא תעלה על עשרה מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר של דם;

        (6)    מקדם השונות ( coefficient of variation) של שיטת הבדיקה לא יעלה על 10 אחוזים למאה;

        (7)   המעבדה תמסור לשוטר אישור על קבלת הדוגמה בנוסח של תעודת עובד ציבור לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.


תעודות 

    169ט.    (א)   תוצאות בדיקת נשיפה יינתנו בפלט של מכשיר הבדיקה או בדו"ח פעולה של הבודק כשהוא חתום בידו, ובלבד שהדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקה מועדה ופרטיו של מבצע הבדיקה, ויכול שיינתנו בהודעה של שוטר לפי סעיף 27 לפקודה.

    (ב)   תוצאות בדיקת דם או שתן במעבדה יינתנו בחוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

 

 

המידע המסופק באתר זה הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף  עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק באתר כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה,  יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

 

בן- ארי - משרד עורכי דין

נהיגה תחת השפעת אלכוהול