התיישנות דו"חות משטרה (דו"ח מצלמה, דו"ח ידני, הזמנה לדין)

אפשר לטעון טענת ההתיישנות בעבירות תנועה במס' מקרים:

ראשית, התיישנות של דו"ח מצלמה, המשטרה צריכה תוך 4 חודשים מיום העבירה לשלוח לבעל הרכב דו"ח בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה במשרד הרישוי. התיקון שהפחית את זמן המשלוח בחוק נועד לפתור את הקושי שנוצר עקב שימוש במצלמות אוטומטיות על-ידי משטרת ישראל, החותרת לאתר בדרך זו ביצוען של עבירות תעבורה; בעל הרכב שרכבו צולם בעת ביצוע עבירה מקבל הודעת תשלום קנס, ותצלום זה עשוי גם לשמש ראיה אם מגיע הדיון לבית- המשפט. עיכוב במסירת הודעת הקנס, המבוססת על צילום רכב, מקשה על מקבל הדוח להתגונן, שכן לאחר תקופה ממושכת, קשה לבעל הרכב לשחזר את האירועים או לאתר מי נהג ברכב בעת ביצוע העבירה. במקרה שבו החשד לביצוע עבירת תעבורה מבוסס על צילום רכב, המועדים להגשת כתב-אישום או להמצאת הזמנה או הודעת תשלום קנס יהיו כדלקמן:  לא יוגש כתב-אישום נגד בעל הרכב ולא יומצאו הזמנה או הודעת תשלום קנס, אלא בתוך ארבעה חודשים ממועד ביצוע העבירה, או שישה חודשים מביצוע העבירה אם מדובר ברכב חדש או ברכב מסוג שקבע שר התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. במקרה של החלפת שם הנהג (הסבת הדו"ח) הוסיפו עוד 8 חודשים, סה"כ שנה להתיישנות העבירה (כלומר אם הדו"ח נשלח אליכם לאחר יותר מ 4 חודשים/ שנה- יש לפנות למשטרה לביטול הדו"ח).

במקרה של התיישנות כתב אישום והזמנה לדין הרי שסעיף 225 א לחסד"פ, קובע שבמידה  ועברה שנה מיום ביצוע עבירת קנס, לא יוגש עליה כתב אישום ולא הודעת תשלום קנס, כך שבמידה והודעת תשלום הקנס הראשונה נשלחה בדואר רשום לאחר יותר שנה מיום העבירה (רק במידה והרכב רשום על שמכם), פנו מייד למשטרה בדרישה לביטול כתב האישום לאלתר. במקרה של החלפת שם הנהג (הסבת הדו"ח) הוסיפו עוד שנה, סה"כ שנתיים להתיישנות העבירה/ כתב האישום, כלומר אם הוכיח בעל הרכב שלא חלה עליו אחריות פלילית לעבירה כאמור, בשל כך שלא נהג ברכב, ניתן יהיה לפתוח בהליכים נגד החשוד בביצוע העבירה אם לא עברה שנתיים מיום ביצועה.

התיישנות הקנס - לאחר שלא שולם דו"ח ברירת הקנס הוא יחשב חלוט מהיום שבו עברו המועדים להגשת בקשה לביטול הקנס או בקשה להישפט אם בקשות כאלו לא הוגשו, או מהיום שבו בקשה לביטול הקנס נדחתה על ידי התובע . עד לפס"ד מוסא עיסא סלאמה נ' מדינת ישראל היה נהוג לחשוב כי ההתיישנות היא 3 שנים אולם פס"ד זה שינה את הנושא וכיום נקבע כי כל עוד נשלחות הודעות לחייב אם בדואר ואם בצורה אחרת מדי פרקי זמן הקצרים מעשר שנים , העונשים על העבירות אינם מתיישנים. כל הודעה שנשלחת מהווה פעולה של תחילת ביצוע עונש, המתחילה מחדש את מירוץ ההתיישנות. 

.בכל מקרה כדאי ורצוי לפנות למשטרה בבקשה להפחתת ריביות פיגורים

המידע המסופק באתר זה הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף  עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק באתר כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה,  יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

 

בן- ארי ושות'- משרד עורכי דין

התיישנות