אפריל 2010

 

גביית אגרה עבור מידע על
משלוח הודעות תשלום קנס

 

כמה מתלוננים קיבלו מעיריית חיפה (להלן - העירייה) דרישות לתשלום קנסות בגין עברות חניה שנים רבות לאחר שנרשמו להם הודעות תשלום קנס בגין אותן העברות. המתלוננים טענו כי לא קיבלו במהלך השנים דרישות לתשלום הקנסות, ולכן ביקשו מהעירייה אסמכתאות לכך שהן אכן נשלחו אליהם (מדובר באישור הדואר בדבר משלוח ההודעות בדואר רשום, באישורי מסירה של אותן הודעות ובמסמכים אחרים). בתלונתם לנציבות קבלו המתלוננים על שהעירייה התנתה את המצאת האסמכתאות האמורות (להלן - המידע) בכך שהם יגישו בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן - חוק חופש המידע), וישלמו אגרת בקשה ואגרות עבור הטיפול בבקשה ועבור צילום המידע המבוקש.

סעיף 18(ד) לחוק חופש המידע קובע כי "לא תיקבע אגרה בעד בקשה של אדם לקבל מידע אודות עצמו". תקנה 6 לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999 (להלן - התקנות), קובעת כי "מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה השלישית".

הנציבות ביקשה מהעירייה להסביר לה כיצד מתיישבת דרישת תשלום האגרה עם הוראות הדין, והעירייה השיבה כי יש לשלם אגרה בעת משלוח המידע המבוקש מאחר שמדובר במידע על הפעולות שנקטה העירייה.

מאחר שהממונה על יישומו וביצועו של חוק חופש המידע הוא שר המשפטים, ביררה הנציבות מהי עמדת משרד המשפטים בנושא. הבירור העלה כי עמדת המשרד עולה בקנה אחד עם עמדת הנציבות ולפיה אדם המבקש לקבל מידע על משלוח הודעות קנס שיועדו אליו פטור מאגרות בקשה וטיפול, כשם שנקבע בתקנות חופש המידע.


 

בן- ארי - משרד עורכי דין