10. התיישנות ענשים (8)

עונש שהוטל לא יתחילו בביצועו, ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו, אם מיום שפסק הדין נעשה לחלוט, או מיום ההפסקה, הכל לפי המאוחר יותר, עברו -

(1) בפשע - עשרים שנים;

(2) בעוון - עשר שנים;

(3) בחטא - שלוש שנים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בן- ארי ושות'- משרד עורכי דין