הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 37) (צילום רכב),

התשס"ב-2002* 

 

 

1.בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982(1) (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 225א(א), האמור בו יסומן "(1)" ובו, במקום "לפי סעיפים 69ב ו-70א" יבוא "לפי סעיף 27ב", ואחריו יבוא:

 

"(2) על אף הוראות פסקה (1), היתה העבירה עבירת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה(2), שהחשד לביצועה מבוסס על צילום רכב כאמור בסעיף 27א לפקודה האמורה, לא יוגש עליה כתב אישום ולא יומצאו בענינה הזמנה או הודעת תשלום קנס אם חלפו 120 ימים ממועד ביצוע העבירה וטרם נשלחו כתב האישום, ההזמנה או הודעת תשלום הקנס לבעל הרכב, או אם חלפו 300 ימים לענין רכב חדש, ואם הוכיח בעל הרכב כי לא חלה עליו אחריות פלילית לעבירה לפי סעיף 27ב לפקודת התעבורה - אם חלפו שנתיים מיום ביצוע העבירה." 

 

 

 

תיקון סעיף 225א
 

 

2.בסעיף 239א לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

 

"(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), היתה העבירה כאמור בסעיף קטן (א) עבירה שהחשד לביצועה מבוסס על צילום רכב כאמור בסעיף 27א לפקודת התעבורה, לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בענינה הזמנה למשפט אלא אם כן נחקר החשוד בביצועה או הוזמן לחקירה או נשלחה לבעל הרכב הזמנה למשפט בתוך 120 ימים ממועד ביצועה, או בתוך 300 ימים לענין רכב חדש; הוכיח בעל הרכב החשוד בעבירה כאמור כי לא חלה עליו אחריות לעבירה לפי סעיף 27ב לפקודה האמורה, ניתן להגיש כתב אישום ולהמציא הזמנה למשפט, למי שנהג ברכב, אם לא חלפו שנתיים מיום ביצוע העבירה."
 

 

תיקון סעיף 239א
 

 


 

דברי הסבר

 

משטרת ישראל משתמשת במצלמות אוטומטיות כדי לאתר ביצוען של עבירות תנועה. בעל רכב שרכבו צולם בעת ביצוע עבירה מקבל הודעת תשלום קנס (דוח). תצלום זה עשוי גם לשמש ראיה אם מגיע הדיון בעבירה לבית המשפט.
שלא כמו במקרה שבו מקבל מבצע העבירה הודעת תשלום קנס מיד לאחר ביצוע העבירה, עיכוב במסירת הודעת קנס המבוססת על צילום רכב מקשה על מקבל הדוח להתגונן, שכן לאחר תקופה ממושכת קשה לבעל הרכב לשחזר את האירועים או לאתר מי נהג ברכב בעת ביצוע העבירה.
בהתאם להצעת החוק, אם החשד לביצוע העבירה מבוסס על צילום רכב, ניתן יהיה למסור הודעת תשלום קנס או להגיש כתב אישום רק בתוך 120 ימים מיום ביצוע העבירה, או 300 ימים אם מדובר ברכב חדש. במקרה שבעל הרכב הוכיח כי לא הוא נהג בו, לא יחול שינוי במצב החוקי, וניתן יהיה למסור הודעת תשלום קנס או להגיש כתב אישום בתוך שנתיים ממועד ביצוע העבירה. התיקונים המוצעים ימנעו סיכול הגנה אפשרית על ידי החשוד בביצוע העבירה.
לדעת המציעים, להצעת החוק תהיה עלות של כשני מיליוני שקלים אשר ימומנו מרזרבות בתקציב.

 

לדעת אגף התקציבים במשרד האוצר, ליישום הצעת החוק יידרש סכום של כ-140,000,2 שקלים חדשים בשנה הראשונה וסכומים נוספים להפעלה מדי שנה.

 * הצעת חוק מס' פ/983; הועברה לועדה ביום כ"ב בסיון התשס"א (13 ביוני 2001).
(1) ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ב, עמ' 15.
(2) דיני מדינת
ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.


 


תיקון פקודת
התעבורה
 

3.בפקודת התעבורה, בסעיף 6, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

 

"(ב) סוחר שרשות הרישוי התירה לו לבצע רישום ראשון של רכב ושל הבעלות בו, יעדכן את הרישומים ברשות הרישוי בתוך 30 ימים ממועד ביצוע עסקה המחייבת רישום כאמור."

 

חברי הכנסת:

 

אילן גילאון, תמר גוז'נסקי, זהבה גלאון, אבשלום וילן, אליעזר זנדברג, תאופיק חטיב, אחמד טיבי, יוסף פריצקי
 

 

בן- ארי ושות'- משרד עורכי דין