חוק עזר לחיפה (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ה-1985

                                                         פורסם:         חש"ם 269,          תשמ"ה (31.3.1985),     עמ' 218

                                                         ת"ט:             חש"ם 275,          תשמ"ה (16.5.1985),     עמ' 320

                                                         תיקונים:      חש"ם 404,          תשמ"ט (13.7.1989),     עמ' 362

                                                                                חש"ם 458,          תשנ"א (11.6.1991),      עמ' 379

                                                                                חש"ם 478,          תשנ"ב (24.3.1992),       עמ' 306

על אף האמור בחוק עזר לחיפה (הצמדה למדד), התש"ן-1990, יעלה הסכום הנקוב בסעיף 1 לחוק עזר זה (סעיף 9 לחוק), ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (להלן – יום ההעלאה הראשון);  לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש מאי 1991.

                                                                                חש"ם 501,          תשנ"ג (25.3.1993),       עמ' 199

                                                                                חש"ם 550,          תשנ"ו (16.1.1996),        עמ' 203

                                                                                חש"ם 556,          תשנ"ו (30.5.1996),        עמ' 387

                                                         ת"ט:             חש"ם 563,          תשנ"ו (27.8.1996),        עמ' 588

                                                                                חש"ם 589,          תשנ"ח (22.12.1997),    עמ' 102

בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 ו-251 לפקודת העיריות, וסעיף 77 לפקודת התעבורה, מתקינה מועצת עיריית חיפה חוק עזר זה:

 

הגדרות  תיקון: תשנ"ו

1.             בחוק עזר זה –

"אוטובוס" – כמשמעות אוטובוס ציבורי בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה);

"אזור" – לרבות רחוב או קטע מרחוב, מדרכה או חלק ממדרכה;

"בעל" – לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה ממקום או מחלק ממנו, בין בזכותו הוא ובין כבא-כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של המקום ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות מחזיק;

"גורר מורשה" – מי שאושר לכך בידי ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל;

"הודעת התעבורה" – הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970;

"היתר בניה" – היתר בניה שניתן לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;

"כרטיס חנייה" – כרטיס נייר או כרטיס מחומר אחר, מכשיר אלקטרוני או מיתקן אחר, המותקן בתוך כלי הרכב או מחוצה לו, המשמשים לסימון משך החנייה ומועדה, שהעירייה הכינה והנפיקה או שהוכן והונפק בהתאם להוראות העירייה ובאישורה או כרטיס חנייה ארצי כמשמעותו בסעיף 70ב(ב) לפקודת התעבורה, והנמכר לציבור;

"מדרכה" – מקום המשמש למעבר הולכי רגל, בין שהוא מרוצף ובין שאינו מרוצף או שהוא סלול;

"מונית" – כמשמעותה בתקנות התעבורה;

"מחזיק" – אדם המחזיק למעשה במקום או בחלק ממנו כבעל או בכל אופן אחר;

"מפקד המשטרה" – מפקד הממונה על מרחב חיפה של משטרת ישראל, לרבות אדם שמפקד המשטרה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"מפקח על התעבורה" – כהגדרתו בפקודת התעבורה לרבות אדם שמפקח על התעבורה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"מקום חנייה" – מקום שהותרה בו חנייה לרכב לפי סעיף 2 או מקום שנקבע כמקום המיועד לחנייה לפי החלטת רשות רישוי או לפי אישורה או בהיתר בניה;

"מקום חנייה מוסדר" – מקום חנייה שנקבע כמקום חנייה מוסדר לפי סעיף 3(א);

"מקום חנייה פרטי" – מקום חנייה המתנהל בידי אדם – פרט לעירייה, לשם הפקת רווחים;

"סדרן" – אדם שראש העירייה מינהו בכתב לסדרן לעניין חוק עזר זה;

"העירייה" – עיריית חיפה;

"פקח" – אדם שראש העירייה מינהו בכתב לפקח לעניין חוק עזר זה;

"ראש העירייה" – לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"רחוב" – דרך כמשמעותה בפקודת התעבורה והנמצאת בתחום העירייה, לרבות חלק מרחוב;

"רכב" – כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט אופניים;

"רכב פרטי" ו"רכב ציבורי" – כמשמעותם בפקודת התעבורה;

"רשות רישוי" – מוסד תכנון כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, או רשות רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;

"תמרור" – כמשמעותו בתקנות התעבורה.

 

סמכות להסדיר חניית רכב

2.          (א) ראש העירייה רשאי בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה, לאסור, להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג מסויים של רכב וכן לקבוע אזור כמקום חנייה שבו מותרת החנייה לרכב מסויים או לסוג מסויים של רכב בלבד, לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החנייה ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות בעת ובעונה אחת באותו המקום.

             (ב)  ראש העירייה רשאי, לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד המשטרה, לקבוע חלק ממדרכה ברחוב כמיועד לחנייה על המדרכה או על חלק ממנה ובלבד שניתן באותה מדרכה מעבר סביר להולכי רגל ולעגלות ילדים.

 

מקום חנייה מוסדר  תיקון: תשנ"ו

3.          (א)   ראש העירייה רשאי לקבוע אזור כמקום חנייה מוסדר ולהסדיר את החנייה בו על ידי סדרן או באמצעות כרטיסי חנייה.

             (ב)   סודרה החנייה על ידי סדרן, חייב אדם להעמיד רכב במקום החנייה, לציית להוראות הסדרן בכל עניין הקשור בחנייה ולעניין תשלום אגרת הסדר חנייה, כאמור בתוספת השניה.

             (ג)    נקבע מקום חנייה מוסדר, רשאי ראש העירייה לסמנו בתמרור בהתאם להודעת התעבורה, או בתמרור אחר המיועד לכך על-פי פקודת התעבורה או התקנות שלפיה.

             (ד)   סודרה החנייה באמצעות כרטיסי חנייה, חייב אדם המעמיד רכב במקום חנייה מוסדר –

(1)  להעמידו בתוך אחד מהשטחים הפנויים, המסומנים בקווי צבע או באופן אחר – אם ישנם שטחים מסומנים;

(2)  להצמיד מיד עם העמדת הרכב, כרטיס חנייה בר תוקף, לשימשה הקידמית או לחלון הדלת הקידמית של הרכב, בצד הפנימי הקרוב למדרכה, בהתאם להוראות הנילוות לכרטיס החנייה, כאשר בכרטיס החנייה מופיעים כל הפרטים הנחוצים להגדרת מועד החנייה ומשכה;  כרטיס החנייה יוצמד כך שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בפרטים המופיעים בכרטיס ומתייחסים למועד החנייה ולמשכה;

(3)  לציית ולמלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החנייה או על גבי הכריכה הצמודה לאוגדן של כרטיסי החנייה או על גבי דף הוראות שיימסר לקונה בתחנה למימכר כרטיסי חנייה או על גבי המיתקן המיועד לכך, בכל הנוגע למקום החנייה, זמני החנייה המותרים, משך החנייה, שימוש בכרטיסי חנייה, וכל עניין אחר הנוגע להסדרת החנייה;

(4)  לציית להוראות הפקח – אם ישנו במקום – בכל הנוגע להעמדת הרכב וחנייתו.

             (ה) בין השעות 7:00 ו-19:00 לא יחנה אדם רכב במקום חנייה מוסדר ולא ישאירו עומד במקום כאמור לזמן העולה על שעתיים, אלא אם כן נקבע אחרת בתמרור.

             (ו)  הותקנו במקום חנייה שלטים, סימנים וכיוצא באלה, חייב אדם המעמיד רכב באותו מקום להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך בהתאם להוראות הכתובות בשלטים, בסימנים וכיוצא באלה.


 

מקום חנייה פרטי  תיקון: תשנ"ב, תשנ"ח

4.          (א) לא ינהל אדם ולא ירשה לאחר לנהל מקום חנייה פרטי, אלא לפי רישיון מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי הרישיון.

             (ב)  הרוצה ברישיון יגיש בקשה לראש העירייה, והוא רשאי לתיתו או לסרב לתיתו, לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם וכן להתנות מתן הרישיון בקביעת מחירים מירביים לחנייה או לקביעת סידורי חנייה, הכל לפי שיקול דעתו.

             (ג)  תוקף הרישיון יהיה עד 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

             (ד)  רישיון לנהל מקום חנייה פרטי ברחוב או בחלק מרחוב יינתן בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה.

 

מקום חנייה לפי החלטת רשות רישוי או בהיתר בנייה

5.             מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4, מקום שנקבע כמקום המיועד לחנייה לפי החלטת רשות רישוי או לפי אישורה או בהיתר בנייה –

(1)   חייב בעלו של אותו מקום לעשות כל פעולה הדרושה כדי לאפשר את השימוש באותו מקום לצורכי חנייה ובהתאם לתנאים שנקבעו לו;

(2)   לא יעשה אדם מעשה שיש בו כדי למנוע את החנייה במקום, שנקבע כמקום חנייה;

(3)   ראש העירייה רשאי לדרוש בכתב מבעלו של אותו מקום לעשות כל פעולה הדרושה כדי לאפשר את השימוש באותו מקום לצורכי החנייה וכן להורות לכל אדם להימנע מעשיית מעשה המפריע לשימוש האמור.

 

איסור חנייה  תיקון: תשמ"ט, תשנ"ג

6.          (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב ברחוב, במקום שהחנייה נאסרה בידי ראש העירייה לפי סעיף 2, והאיסור סומן בתמרור בהתאם להודעת התעבורה, אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת.

             (ב)  לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב ברחוב במקום שהחנייה בו נאסרה בתמרור מתאים שנקבע בהודעת התעבורה, גם אם אותו תמרור לא נקבע על פי סעיף 2.

             (ג)  לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, רכב במקום חנייה, אלא אם כן –

(1)   הרכב שייך לסוגים שחנייתם שם הותרה בידי ראש העירייה;

(2)   החנייה היא בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר – אם יש שטחים מסומנים כאמור;

(3)   החנייה היא בזמן ולמשך התקופה שבהם הותרה החנייה במקום;

(4)   כשאין מקום החנייה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחנייה בעת ובעונה אחת.

             (ד)  לא יעמיד אדם, לא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב על מדרכה, למעט על מדרכה שנקבעה כמקום חנייה מוסדר לפי סעיף 3.

             (ה) לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב בצד רכב אחר החונה בצידה של הדרך, לפניו או מאחוריו, באופן העלול לגרום להפרעה לתנועה או לחסימת נתיב נסיעה או מעבר לכלי רכב אחרים או להולכי רגל.

 

גרירה ונעילה של רכב

7.          (א) רכב העומד או חונה במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או מטעמי בטיחות או שלדעת הפקח דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לבטיחותה או לבטיחות הציבור, רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו באותו שעה להרחיקו או לגררו.

             (ב)   לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחרי הוראת פקח כאמור או שאינו נמצא במקום, רשאי פקח בין בעצמו ובין על ידי גורר מורשה להרחיק את הרכב, לגררו, להחסנו או לנעול את גלגליו או חלק מהם בנעלי חסימה המונעות את תנועת הרכב.

             (ג)    בעל הרכב הרשום חייב לשלם את האגרות או התשלומים כפי שנקבעו בתוספת הראשונה בעד הרחקת הרכב, גרירתו, החסנתו או שחרור מנעילתו זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

             (ד)   רכב שננעל כאמור ישוחרר מנעילתו לא יאוחר מתום 48 שעות לאחר שבעל הרכב ביקש את שחרורו ושילם את האגרות או התשלומים החלים עליו, ואולם אם לאחר 24 השעות הראשונות מתחיל יום מנוחה, יום פגרה או יום שבתון על פי חיקוק (להלן – יום המנוחה) – ישוחרר לפני יום המנוחה.

             (ה)   ראש העירייה רשאי מטעמים של ביטחון, בטיחות או סילוק מפגע להורות על שחרורו של רכב מנעילתו גם אם לא נתקיימו התנאים שנקבעו לפי סעיף זה.

             (ו)    ראש העירייה יקבע את הגוררים המורשים לבצע את הגרירה, הנעילה, ההחסנה, או השחרור של הרכב מבין הגוררים המורשים שאישר לכך ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל.

             (ז)    ראש העירייה ימנה פקח לעניין סעיף זה.

 

רכב שנתקלקל

8.             לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה, אלא בסמוך, ככל האפשר לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד לתנועת רכב ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

 

מוניות

9.          (א) לא יחנה אדם, ולא ירשה לאחר להחנות, מונית במקום חנייה שנקבע כתחנת מוניות או כמקום חנייה למוניות, אלא לפי היתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר.

             (ב)  הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש העירייה והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

             (ג)  היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שיקבע ראש העירייה בהסכמת המפקח על התעבורה.

             (ד)  היתר כאמור יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

             (ה) משהוחלט לתת היתר, ישלם המבקש לעירייה לפני קבלתו, אגרה שנתית בסך 165 שקלים חדשים לכל מונית שחנייתה מותרת לפי ההיתר.

             (ו)  נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור, יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר או לפקח לפי דרישתו.

             (ז)  לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות מונית ברחוב בו החנייה מותרת לזמן העולה על הזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, אלא באחת מאלה:

(1)   המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו, והעמדתה או החנייתה היא לשם המתנה לאותו נוסע, או

(2)   לא הוצעה הולכה במונית והיא לא מסומנת בשלט "פנוי".

 

 

 

 

* תחילה ביום 24.3.1992;  חש"ם 478.


 

אוטובוסים

10.        (א) לא יעמיד אדם, ולא ירשה לאחר להעמיד, אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים והמסומן בתמרור כפי שנקבע בהודעת התחבורה, הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס או ההודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים או להסעת תיירים או מטיילים, או במקום אחר שנקבע כחניון לאוטובוסים.

             (ב)  לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד, אוטובוס במקום כאמור בסעיף קטן (א) לזמן העולה על הזמן הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים;  הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית או תחנת ויסות.

             (ג)  לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הזמן הנקוב בתמרור או כל עוד היא תפוסה על ידי אוטובוסים במספר הנקוב בתמרור.

 

תמרורים

11.           ראש העירייה יציין כל מקום חנייה וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו לפי סעיפים 2 או 3, על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעת התעבורה.

 

ריתוק רכב למקום חנייה

12.        (א) ראש העירייה רשאי לציין על גבי תמרור, או בלוח שייקבע בסמוך לו את מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב שמותר להחנותו במקום חנייה.

             (ב)  ציין ראש העירייה פרטי רכב כאמור בסעיף קטן (א), לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות באותו מקום חנייה רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצויינים כאמור.

 

אגרת הסדר

13.        (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, רכב במקום חנייה מוסדר, אלא אם כן שילם אגרת הסדר בשיעור שנקבע לאותו מקום חנייה בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת השניה.

             (ב)  השאיר אדם רכב במקום חנייה מוסדר על ידי סדרן למעלה מזמן החנייה ששולמה אגרת הסדר בעדו, לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת בעד זמן החנייה הנוסף בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת השניה.

             (ג)  סודרה החנייה על ידי סדרן, תשולם האגרה לידיו תמורת תו או כרטיס או באופן אחר שאת צורתם יקבע ראש העירייה;  הסדרן יציין בתו את הזמן המדוייק בו התחילה התקופה שבעדה שולמה האגרה.

             (ד)  סודרה החנייה באמצעות כרטיסי חנייה תשולם האגרה ברכישת כרטיס החנייה והצגתו בהתאם לחוק עזר זה;  אי-הצגת כרטיס החנייה בהתאם להוראות חוק עזר זה, תהווה ראייה לכאורה על אי-תשלום האגרה כאמור.

 

פטור מאגרת הסדר

14.           ראש העירייה רשאי לפטור אדם מתשלום אגרת הסדר, כולה או מקצתה, ובתנאים שייראו לו, אם סבר שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן פטור כאמור בהתחשב בצורכי החנייה.

 

כרטיס חנייה  תיקון: תשנ"ו

15.        (א) לא ישתמש אדם בכרטיס חנייה אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי כרטיס החנייה או המצורפות אליו או למספר כרטיסי חנייה.

             (ב)  לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס חנייה אחד בעת חנייה אחת, אולם אם הותר במקום חנייה זמן חנייה העולה על שעה ואינו עולה על 8 שעות, רשאי אדם להשתמש ביותר מכרטיס חנייה אחד לזמן החנייה, ובלבד שהסימנים שייעשו בכרטיסי החנייה יורו על משך חנייה צרוף.

             (ג)  האמור בסעיף קטן (ב) אינו בא למנוע אדם מלהשתמש בשני כרטיסי חנייה של חצי שעה כל אחד במקום כרטיס חנייה של שעה אחת, ובלבד שהסימן על גבי הכרטיס יהיה ל-60 דקות רצוף.

             (ד)  משך החנייה באמצעות כרטיס חנייה, יהיה בהתאם לאמור בכרטיס החנייה ובתמרור המוצב במקום, ולא יסמן אדם בכרטיס החנייה, בעת החניית הרכב, וכל עוד נמשכת החנייה, יותר מסימן אחד, המורה את משך החנייה.

 

כרטיס חנייה של רשות מקומית אחרת

16.           הגיעה העירייה לידי הסכם עם רשות מקומית אחרת בדבר הכרה הדדית בכרטיסי החנייה, יובא כרטיס החנייה של אותה רשות מקומית לאישור המועצה;  אושר כרטיס החנייה של רשות מקומית כאמור בידי המועצה, יראו אותו ככרטיס חנייה שאושר כדין בידי המועצה והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 

תווית חנייה לתושבי אזור במקום חנייה מוסדר  תיקון: תשנ"ב, תשנ"ג

17.        (א) נקבע אזור כמקום חנייה מוסדר, יהיו רשאים מי שגרים באותו אזור להחנות את רכבם במקום שנקבע כמקום חנייה מוסדר ברחוב מגוריהם, מבלי להשתמש בכרטיסי חנייה.

             (ב)  חנייה כאמור בסעיף קטן (א) מותרת רק לרכב הנושא תווית שאישר ראש העירייה ואשר עליה צויין מספר הרכב, מען המגורים של בעל הרכב או של המשתמש הקבוע ברכב שברשותו, והקטע המותר לחנייה מבלי להשתמש בכרטיסי חנייה (להלן – תוויות חנייה).

             (ג)  מי שמתגורר באזור שנקבע כמקום חנייה מוסדר, רשאי לקבל תווית חנייה לאחר שהגיש לראש העירייה בקשה בנוסח שבתוספת השלישית ולאחר שהמציא רישיון רכב ותעודת זהות, או כל מסמך אחר שיידרש, להוכחת בעלותו על הרכב או שימושו הקבוע ברכב שברשותו ומען מגוריו.

             (ד)  מי שקיבל תווית חנייה אינו רשאי להעבירה לאחר וזכות השימוש בה תפקע בהתקיים אחת מאלה:

(1)   העברת תווית החנייה לאחר;

(2)   מכירת הרכב;

(3)   הפסקת השימוש הקבוע ברכב;

(4)   העתקת מקום המגורים.

             (ה) העביר בעל רכב שבידו תווית חנייה את בעלותו ברכב, או הפסיק את השימוש הקבוע ברכב או העתיק מקום מגוריו, חייב הוא להודיע על כך לראש העירייה תוך שבעה ימים מיום העברת הבעלות ברכב, הפסקת השימוש ברכב או העתקת מקום מגוריו, וכן להחזיר את תווית החנייה לראש העירייה.

             (ו)  תווית החנייה תודבק על השמשה הקידמית של הרכב בצד ימין של הרכב, בפינה העליונה.

             (ז)  מבלי לגרוע מהוראות כל דין אחר, מהווים מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן (ג) ושימוש בתווית החנייה שלא בהתאם לאמור בסעיף קטן (ד) עד (ו), עבירה על חוק עזר זה.

             (ח) תוקף תווית החנייה יהיה עד 31 בדצמבר של כל שנה זוגית של אחר שנת נתינתה.

 

אחריות בעל רכב

18.        (א) נעברה עבירה ברכב, רואים את בעל הרכב או מחזיקו כאילו הוא נהג את הרכב אותה שעה, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב או שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

             (ב)  בחבר בני אדם רואים לעניין סעיף קטן (א) גם מנהל פעיל או שותף או עובד מינהלי בכיר האחראים לאותו רכב – כבעל הרכב.

 

סמכויות פקח

19.        (א) פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חנייה, מקום חנייה מוסדר או מקום חנייה פרטי כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

             (ב)  לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

 

אחריות חנייה

20.           נמצא רכב עומד במקום שהעמדתו אסורה על-פי חוק עזר זה, רואים את בעל הרכב, את נהגו וכן אדם אחר האחראי לרכב, כאילו העמידו כאמור, זולת אם הוכיח שהוא לא העמיד את הרכב באותו מקום, וכן ברשות מי היה הרכב באותה שעה או שהרכב נלקח ללא הסמכתו.

 

עונשין  תיקון: תשנ"א

21.           בטל.

 

ביטול

22.           חוק עזר לחיפה (חניית כלי רכב), התשי"ג-1953 – בטל.

 

הוראות מעבר  תיקון: תשמ"ה

23.           על אף האמור בסעיף 13(א), מי שברשותו כרטיסי חנייה שהתעריפים הנקובים בהם 60 שקלים לשעה או לחלק ממנה ו-180 שקלים לכל 4 שעות או חלק מהן, רשאי להשתמש בהם עד תום המלאי שבידו.


 

תוספת ראשונה  תיקון: תשנ"ו

(סעיף 7(ג))

בעד גרירת רכב תשולם אגרה בסך 130 שקלים חדשים.

 

תוספת שנייה  תיקון: תשנ"ו*

(סעיף 13(א))

* על אף האמור בחוק עזר לחיפה (הצמדה למדד), התש"ן-1990, יעלו שיעורי האגרות שנקבעו בתיקון זה, ב-1 בחודש שלאחר פירסומו (להלן – יום ההעלאה הראשון), לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון, לעומת המדד כאמור שפורסם בחודש פברואר 1996.

 

1.             אגרת חנייה –

שיעורי האגרה בשקלים חדשים

             (1)  במקום חנייה מוסדר באמצעות כרטיס חנייה,

                   לכל רכב, לכל שעה                                                                                        2.70

             (2)  במקום חנייה מוסדר באמצעות כרטיס חנייה,

                   לכל רכב, לכל חצי שעה או חלק ממנה                                  מחצית האגרה הנקובה לצד פרט (1)

             (3)  במקום חנייה מוסדר באמצעות כרטיס חנייה

                   בו הותרה בתמרור חנייה מעל שעה, לכל רכב 4 שעות                                   8.10

             (4)  במקום חנייה מוסדר באמצעות כרטיס חנייה

                   בו הותרה חנייה ליום שלם, לכל רכב, לכל יום                                             10.00

 

2.             על אף האמור בפרט 1, שיעורי האגרה לכרטיסי חנייה המופקים באמצעות מדחנים אלקטרוניים ייקבעו באופן יחסי לזמן החנייה המבוקש, על בסיס אגרת חנייה שנקבעה בפרט 1, ובלבד שלא תותר חנייה שתשלום האגרה לגביה יהיה פחות מ-1 שקל חדש.

 

תוספת שלישית

(סעיף 17)

בקשה למתן תווית חנייה

אני מצהיר בזה, כי אני החתום מטה..........................  נושא תעודת זהות מספר........................... שמען מגורי בחיפה רחוב..............................................................................  מספר........... וכי הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים.

אבקש להמציא לי תווית חנייה לפי סעיף 17 לחוק העזר לחיפה (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ה-1985.

אני מתחייב בזה להשתמש בתווית החנייה בהתאם להוראות חוק העזר האמור.

 

תאריך............................                                                          חתימה.................................................

 

נתאשר.

ג' בניסן התשמ"ה (25 במרס 1985)

                                                                                                                    אריה גוראל

                                                                                                                ראש עיריית חיפה

                                                אני מסכים.

                       יצחק פרץ                           חיים קורפו

                      שר הפנים                         שר התחבורה

בן- ארי ושות'- משרד עורכי דין