צו התעבורה (עבירות קנס), תשס"ב-2002*

אכרזה על עבירות קנס

סעיף 1

סייג

סעיף 2

שיעור הקנס

סעיף 3

ביטול

סעיף 4

תחילה

סעיף 5

צו תשסד 2004

סעיף 1

צו תשסד 2004

סעיף 3

צו תשסד 2004

סעיף 3

צו תשסד 2004

סעיף 4

צו תשסד 2004

סעיף 8

צו תשסד 2004

סעיף 1

צו תשסד 2004

סעיף 1

צו תשסד 2004

סעיף 1

צו תשסד 2004

סעיף 1

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-30 לפקודת התעבורה (להלן – הפקודה), בהסכמת שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לפי סעיף 221(ד) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:

Text Box: אכרזה על עבירות קנס

 

1.       כל עבירה על הוראה שבחוקים, בתקנות, או בחוקי העזר שפורטו בתוספת מוכרזת בזה עבירת קנס.

 

Text Box: סייג

 

2.       על אף האמור בסעיף 1 לא תהיה עבירה לפי החיקוקים המפורשים בו עבירת קנס, כאשר כתוצאה ממנה או בקשר עמה נגרמה תאונת דרכים שבה נפגע אדם או ניזוק רכוש או כאשר חלים עליה סעיפים 37 עד 39 לפקודה.

 

Text Box: שיעור הקנס

 

3.       (א)  שיעור הקנס לכל עבירה על סעיף בחיקוק כנקוב בתוספת יהיה כפי דרגת הקנס שנקבעה לצדו.

 

           (ב)  בצו זה –

טור א'                              טור ב'

דרגת הקנס                       בשקלים חדשים

א                            100

ב                            250

ג                             500

ד                             750

ה                            1,000

 

Text Box: ביטול

 

4.       צו התעבורה (עבירות קנס), התשל"ז-1976 – בטל.

 

Text Box: תחילה

 

5.       תחילתו של צו זה ביום כ"ה בתשרי התשס"ג (1 באוקטובר 2002).

 

 

תוספת

(סעיף 1)

1.        עבירות לפי פקודת התעבורה:

מספר     מספר           פירוט נוסף לעבירה                                                                              דרגת הקנס

סידורי    הסעיף

1        2            כשרישיון הרכב פקע – עד 6 חודשים מיום פקיעתו                   ב

2        10(א)      כשרישיון הנהיגה פקע – עד 6 חודשים מיום פקיעתו                ב

 

2.        עבירות לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961:

מספר     מספר           פירוט נוסף לעבירה                                                                              דרגת הקנס

סידורי    תקנה

1        5                                                                                                    א

2        6                                                                                                    א

3        8                                                                                                     ג

4        9(א)                                                                                                א

5        9א(א)      נוהג חדש בלא תווית                                                           ב

6        9א(ב)      נוהג, שאיננו נוהג חדש, עם תווית                                          א

7        12(ב)                                                                                              א

8        13(א)                                                                                              א

9        15                                                                                                   ג

10      21(ב)(1)                                                                                          ג

11      21(ב)(3)                                                                                          ג

12      21(ג)                                                                                               ג

13      22(א)      אי ציות לתמרורים למעט תמרורים המגבילים מהירות ותמרורים המפורטים להלן בנפרד                                                                               ב

Text Box: צו תשס"ד-2004
14              22(א)      אי ציות לתמרורים ב-17, ב-19, ב-62, ב-64 ו-ד-20                  א

 

15      22(א)      אי ציות לתמרורים ב-1, ב-2, ב-10, ב-12, ב-14 עד ב-18 וב-40 עד ב-47           ג

16      22(א)      אי ציות נוהג רכב לרמזור למעט אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור, התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אור אדום                                                                        ה

17      22(א)      אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור, התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אדום                 ג

18      22(א)      אי ציות הולך רגל לרמזור                                                     א

19      22(א)      אי ציות לתמרור ב-7 ולתמרור האוסר חניה                              ב

20      22(א)      אי ציות לתמרור ד-14                                                          ב

21      22(א)      אי ציות לתמרור ב-68                                                          ה

22      22(א)      אי ציות לתמרורים ב-37, ב-38 באי עצירה בלבד                      ב

23      22(א)      אי ציות לתמרור או סימון האוסר עצירה                                  ב

24      22(א)      באזור קנס מוגדל – אי ציות לתמרור האוסר עצירה או חניה       ג

25      27(א)      בליקוי לא חמור                                                                  ב

          או (ד)

26      27(ב)                                                                                              ג

27      28(א)                                                                                              א

28      28(ב)                                                                                              ג

29      29                                                                                                  א

30      30           אי הרכבת מכשיר אופטי                                                       ב

31      30           אי החזקת מכשיר אופטי נוסף                                                א

32      33(א)      למעט אופנוע                                                                      ד

33      33(א)      באופנוע                                                                            א

34      34                                                                                                   ג

35      35                                                                                                  ב

Text Box: צו תשס"ד-2004

 

36      36(ב)                                                                                              ב

 

Text Box: צו תשס"ד-2004

 

37      (נמחק)

 

38      36(ג)                                                                                               ג

39      36(ד)                                                                                               ג

40      36(ה)                                                                                              ג

41      37                                                                                                   ג

42      38(א)                                                                                              ב

43      38(ב)                                                                                              ב

44      39(א)                                                                                              ב

Text Box: צו תשס"ד-2004

 

45      39א         למעט תקנת משנה (ה)                                                          ג

 

46      39א(ה)                                                                                            א

47      39ג(א)                                                                                            ב

          או (ג)

48      39ג(ב)     עד 20 קמ"ש מעל המותר                                                      א

49      39ג(ב)     מעל 20 קמ"ש מעל המותר                                                    ג

50      39ג(ד)                                                                                             ב

51      40(א)      תוך כדי הפרעה                                                                   ב

52      40(א)      תוך כדי סיכון                                                                      ג

53      40(ב)                                                                                              ב

54      40(ג)                                                                                               ג

55      41                                                                                                  ב

56      42                                                                                                  ב

57      43                                                                                                  ב

58      44                                                                                                  ב

59      45                                                                                                  ב

60      46                                                                                                  ב

61      47(א)                                                                                              ב

62      47(ה)(2)                                                                                          ב

63      47(ה)(3)                                                                                          ג

64      47(ה)(4)  עקיפה בצומת                                                                     ג

65      47(ה)(4)  אי השלמת עקיפה לפני צומת                                                ב

66      47(ז)                                                                                               ג

67      47(ח)                                                                                              ד

68      48(א)                                                                                              ב

69      48(ב)                                                                                              ב

70      48(ג)                                                                                              ב

71      49                                                                                                  ב

72      50(א)                                                                                              ב

73      52                                                                                                  ב

74      53                                                                                                  ב

75      54(א)      בדרך עירונית עד 20 קמ"ש מעל המותר                                  ב

76      54(א)      בדרך עירונית מ-21 ועד 30 קמ"ש מעל המותר                         ד

77      54(א)      בדרך שאיננה עירונית עד 25 קמ"ש מעל המותר                       ב

78      54(א)      בדרך שאיננה עירונית מ-26 ועד 40 קמ"ש מעל המותר              ד

79      54(ד)(3)                                                                                          א

80      55                                                                                                  ב

Text Box: צו תשס"ד-2004

81      56(ב)      למעט 56(ב)(1)                                                                   ג

82      56(ב)(1)                                                                                          א

83      57                                                                                                   ד

84      58                                                                                                  א

85      61                                                                                                  ב

86      62(א)                                                                                              ד

87      62(ב)                                                                                              ב

88      63                                                                                                  ב

89      64(ד)      תמרור ב-37, אי עצירה בלבד                                                ב

90      65                                                                                                   ג

91      66           בגרימת הפרעה                                                                   ב

92      66           בגרימת סיכון                                                                      ג

93      67(א)                                                                                              ג

94      68                                                                                                   ב

95      69(א)                                                                                              א

          או (ג)

96      69(ו)       למעט באזור קנס מוגדל                                                        ב

97      69(ו)       באזור קנס מוגדל                                                                 ג

98      69א                                                                                                  ב

99      70                                                                                                  א

100    71                                                                                                  ב

101    72(א)      למעט פסקאות (2א), (12) ו-(16) ולמעט באזור קנס מוגדל        א

102    72(א)      למעט פסקאות (2א), (12) ו-(16) באזור קנס מוגדל                  ב

Text Box: צו תשס"ד-2004

 

103    72(א)(2א) למעט בנסיבות המפורטות להלן                                                      ג

Text Box: צו תשס"ד-2004

104    72(א)(2א) בהעמדת שני גלגלים בלבד על המדרכה ובלבד שנותר מעבר של 130 ס"מ לפחות על המדרכה ומותרת החניה בכביש שבו הועמדו יתר גלגלי הרכב                                                                           ב

Text Box: צו תשס"ד-2004

 

105    72(א)(12)                                                        למעט באזור קנס מוגדל         ב

 

106    72(א)(12)                                                                 באזור קנס מוגדל         ג

107    72(א)(16)                                                                                                   ג

108    72(ב)                                                                                              ב

109    72(ג)                                                                                              ב

110    73                                                                                                  א

111    74                                                                                                  ב

112    75                                                                                                  א

Text Box: צו תשס"ד-2004

113    76(ג)                                                                                               ג

114    79                                                                                                  ב

115    80                                                                                                  ב

116    81                                                                                                  א

117    82                                                                                                  ב

118    83           אי התקנת שלט "ילדים"                                                       א

119    83           אי הסרת שלט "ילדים"                                                         א

120    83א                                                                                                ב

121    83ב         במושבים הקדמיים                                                              ב

122    83ב         למעט במושבים הקדמיים                                                      א

123    84           למעט תקנות משנה (ב) ו-(ה)                                                ב

124    84(ה)                                                                                              ב

125    85(א)(1)                                                                                          ב

          או (3)

126    85(א)(2)(א)                                                                                      ג

127    85(א)(2)(ב)                                                                                     ב

          או (ג)

12    85(א)(4)                                                                                          ג

129    85(א)(5)  כשמשקל הכולל של הרכב מגיע עד 10% מעל המותר                ג

130    85(א)(5)  כשהמשקל הכולל של הרכב מגיע מעל 10% ולא יותר מ-24.99% מעל המותר      ה

131    85(א)(6)                                                                                          ג

132    85(ה)(2)  בהעדר סימון                                                                      ב

133    85(ה)(3)  בהעדר היתר                                                                       ג

134    85(ו)                                                                                               ב

135    85א                                                                                                 ג

136    85ב(ב)                                                                                            ב

137    86                                                                                                   ג

138    87                                                                                                   ד

139    88(א)                                                                                              ב

          או (ב)

140    88(ג)                                                                                              א

141    90(א), (ב),                                                                                      א

          (ג), (ד) או (ז)

142    90(ו)                                                                                               ב

143    91                                                                                                  ב

144    92(ב)                                                                                              ב

          או (ד)

145    92(ג)                                                                                               ג

146    93(א)(1)  בנוהג רכב                                                                         ב

147    93(א)(2)                                                                                          א

148    93(ב)                                                                                              ב

149    95                                                                                                  ב

150    96                                                                                                  א

151    97           למעט לגבי הארת לוחית זיהוי                                                א

152    97(א)      לגבי הארת לוחית זיהוי                                                        א

153    98                                                                                               א33

154    99                                                                                                  ב

155    100                                                                                                 ב

156    101                                                                                                 ב

157    102                                                                                                 ב

158    103                                                                                                 ב

159    104                                                                                                 ב

160    105                                                                                                 ב

161    106                                                                                                 ב

162    107(א)                                                                                            ב

163    107(ג)                                                                                             ב

164    107(ד)                                                                                            ב

165    107(ה)                                                                                            ב

166    108(א)                                                                                            א

167    109(א)                                                                                            א

168    109(ב)                                                                                            ב

169    110                                                                                                 א

170    111                                                                                                 א

171    112                                                                                                 ב

172    113                                                                                                 ב

173    114                                                                                                 ב

174    117                                                                                                 ב

175    119(ב)                                                                                             ג

176    119(ג)                                                                                             ב

177    120                                                                                                 ג

178    121                                                                                                 ב

179    122                                                                                                 ב

180    123(א)    באופניים במצב לא תקין                                                      א

181    123(ב)    למעט אופניים במצב לא תקין                                                א

182    124(א)                                                                                            א

          או (ב)

183    125                                                                                                 א

184    126                                                                                                 א

185    127                                                                                                 א

186    128                                                                                                 א

187    129                                                                                                 א

188    130                                                                                                 א

189    131                                                                                                 א

190    132                                                                                                 א

191    136                                                                                                 א

192    137         למעט חיית מחמד                                                                ב

193    137         בחיית מחמד                                                                       א

194    138                                                                                                 ב

195    139                                                                                                 א

196    141                                                                                                 ב

197    142                                                                                                 ב

198    143(ב), (ג),                                                                                     א

          (ד), (ו) או (ח)

199    145(ב)                                                                                            ב

200    148                                                                                                 ה

201    149                                                                                                 א

202    150                                                                                                 א

203    151         למעט במדרכה                                                                    ה

204    151         במדרכה                                                                             ב

205    152         למעט במדרכה                                                                    ה

206    152         במדרכה                                                                             ב

207    153                                                                                                 ב

208    154                                                                                                 ב

209    155         למעט הפרשת גזים ועשן                                                      ה

210    155         בהפרשת גזים ועשן                                                             ב

211    156                                                                                                 ב

212    157                                                                                                 ג

213    158         בגרימת הפרעה או סיכון                                                      ב

214    159                                                                                                 ב

215    160                                                                                                 ב

216    161                                                                                                 ג

217    165                                                                                                 ב

218    168                                                                                                 ג

219    169         בנוהג ברכב                                                                       ב

220    169         בעובר דרך שאיננו נוהג                                                       א

221    222                                                                                                 ב

222    223                                                                                                 ד

223    230(ב)                                                                                            ב

          או (ג)

224    236(א)                                                                                            ד

225    254(ג)                                                                                             א

226    255(ב)                                                                                            א

227    261(ב)                                                                                            ב

228    280(א)(2)                                                                                                   ב

229    295                                                                                                 ה

230    297                                                                                                 ב

231    298(2)                                                                                             ג

232    299                                                                                                 ג

233    300                                                                                                 ג

234    301(ב)                                                                                            ב

235    305(א)                                                                                            ב

          או (ב)

236    306         רכב שנאסר לשימוש לפי תקנות 306 או 307                            ה

237    306         רכב שלא נאסר לשימוש לפי תקנות 306 או 307                       ב

238    314(ד)                                                                                            ב

239    335         בעוצמת אור בלתי שווה                                                       א

240    341(א)                                                                                            ב

241    342(א)                                                                                            ב

242    342(ג)                                                                                             ב

243    343(א)                                                                                            א

244    350(א)                                                                                            ב

245    351                                                                                                 א

246    356(א)                                                                                            א

247    357(א)                                                                                            א

248    358(א)                                                                                            א

249    359(ג)                                                                                             א

250    359(ד)                                                                                            א

251    360                                                                                                 א

252    362                                                                                                 א

253    363א                                                                                               ג

254    364                                                                                                 ג

255    364ד(ב)                                                                                           ד

256    365                                                                                                 א

257    366                                                                                                 ב

258    367                                                                                                 א

259    368                                                                                                 ב

260    370                                                                                                 ב

261    370ב                                                                                               א

262    383א                                                                                               ב

263    383ב                                                                                               ב

264    383ג                                                                                               ב

265    383ד                                                                                               ב

266    383ה                                                                                               ב

267    383ו                                                                                               ב

268    383ז                                                                                               ב

269    383ט                                                                                               ב

270    383י                                                                                                ב

271    397(א)                                                                                             ג

272    405                                                                                                 ב

273    411                                                                                                 א

274    418                                                                                                 א

275    420                                                                                                 ב

276    422                                                                                                 א

277    423                                                                                                 ג

278    425(ב)                                                                                            ב

279    428                                                                                                 ב

280    429                                                                                                 ב

281    435                                                                                                 א

282    436                                                                                                 ב

283    437(1)                                                                                             ג

284    437(2)                                                                                            א

285    438                                                                                                 א

286    439                                                                                                 ג

287    440                                                                                                 א

288    441                                                                                                 ב

289    443                                                                                                 ב

290    448                                                                                                 ב

291    452                                                                                                 א

292    453                                                                                                 ב

293    456                                                                                                 ב

294    458                                                                                                 ג

295    459                                                                                                 א

296    461                                                                                                 ב

297    462(א)    למעט כלבים בלא זמם                                                          א

298    462(א)    בכלבים בלא זמם                                                                ב

299    463(1)                                                                                            א

          או (2)

300    464(א)                                                                                            א

301    478(א)(3)                                                                                                   א

          או (4)

302    483(א)                                                                                            ב

303    488                                                                                                 ד

304    494                                                                                                 ה

305    500                                                                                                 ג

306    504                                                                                                 ב

307    506                                                                                                 א

308    507                                                                                                 ב

309    569                                                                                                 ב

310    570                                                                                                 ב

 

3.        עבירות על פי חוק עזר של עיריה או מועצה מקומית בדבר העמדת רכב וחנייתו –

(1)  לגבי חניה או העמדת רכב במקום חניה מוסדר – דרגה א'.

Text Box: צו תשס"ד-2004

 

(2)  לגבי עצירה, חניה או העמדת רכב במקום אסור לחניה כמפורט בתקנה 72 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, שהיא גם עבירה לפי חוק העזר כאמור, כלהלן:

 

 

מספר    מספר

סידורי  תקנה          פירוט נוסף לעבירה                                                                       דרגת הקנס

1        22(א)      אי ציות לתמרורים ב-28 עד ב-30, ב-58, ד-14 עד ד-18 ו-ד-21, למעט באזור קנס מוגדל                                                                                ב

2        22(א)      אי ציות לתמרור ד-20                                                          א

3        22(א)      באזור קנס מוגדל – אי ציות לתמרור האוסר עצירה או חניה למעט תמרור ד-20    ג

4        36(ב)                                                                                              ב

5        69(ו)       למעט באזור קנס מוגדל                                                       ב

6        69(ו)       באזור קנס מוגדל                                                                 ג

8        72(א)      למעט פסקאות (2א), (12) ו-(16) ולמעט באזור קנס מוגדל        א

9        72(א)      למעט פסקאות (2א), (12) ו-(16) באזור קנס מוגדל                  ב

10      72(א)(2א) למעט בנסיבות המפורטות להלן                                            ג

11      72(א)(2א) בהעמדת שני גלגלים בלבד על המדרכה ובלבד שנותר מעבר של 130 ס"מ לפחות על המדרכה ומותרת החניה בכביש שבו הועמדו שאר גלגלי הרכב    ב

12      72(א)(12)                                                        למעט באזור קנס מוגדל         ב

13      72(א)(12)                                                                  באזור קנס מוגדל         ג

14      72(א)(16)                                                                                                   ג

15      72(ב) ו-(ג)                                                                                      ב

16      75                                                                                                  א

17      76(ג)                                                                                               ג

 

 

כ"ה בסיון התשס"ב (5 ביוני 2002)                         אפרים סנה

                                                                                                 שר התחבורה

 

 


 

* פורסם ק"ת תשס"ב מס' 6180 מיום 7.7.2002 עמ' 932.

תוקן ק"ת תשס"ד מס' 6323 מיום 17.6.2004 עמ' 708 – צו תשס"ד-2004.

בן- ארי ושות'- משרד עורכי דין