צו העיריות (עבירות קנס), תשל"א-1971

פורסם:  ק"ת 2703, תשל"א (13.6.1971), עמ' 1184

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת העיריות, אני מודיע ומצווה לאמור:

 

עבירוס קנס

1.             כל עבירה על הוראה שבסעיף מהסעיפים המפורטים בטור ב' של חוקי העזר המפורטים בטור א' בתוספת הראשונה היא עבירת קנס.

 

שיעור הקנס  תיקון: תשמ"ה, תשמ"ז, תש"ן, תשנ"ד, תש"ס,   התשס"ד

2.          (א)    שיעור הקנס לכל עבירה כאמור בסעיף 1 יהיה כפי דרגת הקנס שנקבעה לצדה בתוספת הראשונה בטור ג'.

             (ב)*   בצו זה –

                                               דרגת הקנס                      בשקלים חדשים

                                                     "א"                                        660

                                                     "ב"                                        430

                                                      "ג"                                         290

                                                     "ד"                                        150

                                                     "ה"                                        75

                                                      "ו"                                         95

                                                      "ז"                                        220

 

__________________________________________

*  תחולה ביום 24.3.04 פורסם ק"ת-חש"ם התשס"ד, עמ' 34.

 

נוסח ההזמנה

3.             ההזמנה לענין סעיף 266(א) לפקודה תהיה לפי הטופס שבתוספת השניה.

 

אופן תשלום הקנס

4.          (א)    המשלם קנס על עבירת קנס לבית-המשפט הנקוב בהזמנה, יגיש עם התשלום את ההזמנה שנמסרה לו על-פי סעיף 266(א) לפקודה; פקיד בית-המשפט לא יקבל את התשלום אלא אם קיבל את ההזמנה ונוכח שהתשלום הוא בשיעור הקבוע בצו זה לגבי העבירה הנזכרת בהזמנה.

             (ב)     המשלם את סכום הקנס בבנק הדואר לחשבון הסילוקים של בית-המשפט הנקוב בהזמנה, והגיש את ההזמנה שנמסרה לו לפקיד בנק הדואר המקבל את התשלום, יראו אותו כאילו שילם את הקנס בבית-המשפט בהתאם לסעיף 266(ב) לפקודה.

 

ביטול

5.             צו העיריות (עבירות קנס), תשכ"ב-1962 – בטל.

 

השם

6.             לצו זה ייקרא "צו העיריות (עבירות קנס), תשל"א-1971".


 

תוספת ראשונה

(סעיף 1)

 

חלק ג' – חיפה

תיקון: תשל"ג, תשל"ה, תשל"ו, תשל"ח, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ט, תשנ"ו, תשס"ב *

 

 

 

טור א'

חוקי עזר

  טור ב'

הסעיפים

טור ג'

דרגת הקנס

1.

חוק עזר לחיפה (פתיחת עסקים וסגירתם), התש"ט-1949

2(א)(ב)(ד)(ה)
3(א)(ב), 3א(א), 3ג(א), 3ד(א)

א

ב

2.

חוק עזר לחיפה (שחיטת עופות)

2(א), 3, 4(א), 5(א), 8, 12

א

3.

חוק עזר לחיפה (שמות לרחובות ולוחיות-מספר בבניינים), התשכ"ג-1963

3(ד), 5א, 6, 7

5

ב

א

4.

חוק עזר לחיפה (עצים מסוכנים), התשכ"ה-1965

2(ג)

א

5.

חוק עזר לחיפה (שילוט), התשנ"ו-1995

2(א), 25(ב), 28(א),

8, 10, 13(א), 16, 18(א),
24(ג), 26, 29

א

ג

ג

6.

חוק עזר לחיפה (הסדרת מקומות רחצה), התשכ"ז-1967                                                                                                                         

3, 4, 5, 6(א), 7 עד 20

ב

7.

חוק עזר לחיפה (עקירת עצים), התשל"ח-1978

2

א

8.

חוק עזר לדוגמא לרשויות מקומיות (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנ"ו-1996 שאימצה עיריית חיפה

 

2(א), 5(א), 7(א), 9(א),

6

ב

א

ב

9.

חוק עזר לחיפה (גידור דוכנים מטעמי ביטחון), התש"ם-1980

2(א)(ד)

א

10.

חוק עזר לחיפה (שמירת הסדר והניקיון), התשמ"ב-1981 –

 

 

 

פרק ב':        מניעת מפגעים וביעורם

2, 3, 5(ב)(ג), 7 עד 10, 11(א), 12 עד 15, 16, 17, 17א,
17ב, 16א.

 

א

ב

 

פרק ג':         פינוי אשפה

18(א)(ד)(ה), 20(ב), 21(א),
23, 24, 26(ב)

19(א)(ג)(ד), 22(א)(ה),
28(א)(ב)(ד), 28א(א)

 

ב

 

א

 

פרק ד':        שמירת הסדר והניקיון בגנים

29, 29א, 29ב, 30 עד 37,
37א, 37ב, 37ג, 37ד

 

ב

 

פרק ה':        שימור רחובות

39(א)(ב), 40(א), 40א, 40ג, 41(ה), 42(א)(ב), 43

 

א

 

פרק ו':         הוראות בעניין מקום עינוג

46, 47(א)

א

 

פרק ז':        ניקוי מדרכות

49(א)(ג), 51, 51א

ב

 

פרק ח':        שמירת חזיתות בתים ושיפוצם

53, 55

ב

 

פרק ט':       בעלי-חיים משוטטים

57א(א)(ד)

ב

 

פרק י':         פינוי חפצים מיושנים

57ב

א

 

פרק י"ב:      החזקת מקלטים

57ה, 57ו(א)

ב

 

פרק י"ג:      הדברת מזיקים

57ז

ב

 

פרק י"ד:      שונות

58א, 59(א), 60, 63(ב)

א

11.

חוק עזר לחיפה (רוכלים), התש"ם-1980

2, 6 עד 12, 13(א), 14, 16,
18, 21, 22

 

ב

12.

חוק עזר לחיפה (התקנת מיתקנים למזגני-אוויר), התשמ"ג-1983

2(א)(ב)

ב

13.

חוק עזר לחיפה (פיקוח על מכירות בשר ומוצרי בשר), התשמ"ג-1983

2 עד 5

א

14.

חוק עזר לחיפה (תיעול), התשמ"ג-1983

5, 6(א)

א

15.

חוק עזר לחיפה (מניעת רעש), התשמ"ד-1984

2, 3, 6

4, 5, 7, 8, 9

ב

16.

חוק עזר לחיפה (העמדת רכב וחנייתו),
התשמ"ה-1985

3(ב)(ד)(1)(2)(3)(4)(ה),
6(א)(ב)(ד), 8, 12(ב),
13(א)(ב)(ד), 15(א)(ב)(ג)(ד)

6(ג), 9(א)(ז), 10(א)(ג) – אם נעברה העבירה במקום שרשות התמרור המרכזית הכריזה עליו ברשומות כאזור קנס מוגדל

במקום אחר

4(א)

6(ה) – לגבי העמדה או חנייה או הרשאה להעמיד או להחנות רכב לפני או אחרי רכב אחר החונה בצידה של הדרך

 

 

ו

 

 

 

 

ז

ו

ז

 

 

 

 

ד

 

 

* ק"ת, חש"ם 650, (18.4.2002), עמ' 220

בן- ארי ושות'- משרד עורכי דין