חוק לתיקון פקודת המסים (גביה) (מס' 5), התשס"ד-2004*
 


 
 

 
1.בפקודת המסים (גביה)(1) (להלן - הפקודה), בסעיף 12ה, סעיף קטן (ד) - בטל.


 
תיקון סעיף 12ה
 
2.אחרי סעיף 12ח לפקודה יבוא:
 
  "הוצאות שיישא
בהן הסרבן
 
12ט. (א) הסרבן יישא בהוצאות סבירות שהוצאו בנקיטת אמצעי אכיפה ובלבד שאמצעי האכיפה נדרש באופן סביר בנסיבות הענין לשם גביית המס.
(ב) בבחינת אמצעי האכיפה שננקטו לענין סעיף קטן (א) יובא בחשבון, בין השאר, האם עלותם או פגיעתם בסרבן לא היתה במידה העולה על הנדרש לשם גביית המס.
 


* התקבל בכנסת ביום ט"ז באב התשס"ד (3 באוגוסט 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 41, מיום א' בניסן התשס"ד (23 במרס 2004), עמ' 70.
(1) חוקי א"י, כרך ב', עמ' (ע)1374, (א)1399; ס"ח התש"ס, עמ' 231.
 
הוספת סעיף 12ט
 


 
  (ג) בסעיף זה, "אמצעי אכיפה" - אמצעי מינהלי שתכליתו גביית מס." 
תיקון סעיף 13
 
3.בסעיף 13(ג) לפקודה, בסופו יבוא "לרבות בדבר הוצאות סבירות שבהן ניתן לחייב סרבן בשל אמצעי אכיפה שננקטו לפי פקודה זו, וקביעת סכומים מרביים להוצאות כאמור; תקנות לפי סעיף קטן זה טעונות אישור ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט ושל ועדת הכספים של הכנסת".


 
תיקון פקודת
העיריות - מס' 92
 
4.בסעיף 315 לפקודת העיריות(2) -
 
  (1) במקום כותרת השוליים יבוא "תחולת הוראות לפי פקודת המסים (גביה)";
(2) האמור בו יהיה סעיף קטן "(א)", ואחריו יבוא:
 
  "(ב) הוראות סעיף 12ט לפקודת המסים (גביה), והוראות התקנות לפי
סעיף 13(ג) לפקודת המסים (גביה) בענין הוצאות כאמור באותו סעיף קטן, יחולו על הליכים שיינקטו לפי פרק זה, בשינויים המחויבים."
 
חובת התקנת
תקנות
 
5.שר האוצר יביא לאישור ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט ושל ועדת הכספים של הכנסת, בתוך 90 ימים מיום תחילתו של חוק זה, תקנות ראשונות לפי
סעיף 13(ג) לפקודה כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, שבהן ייקבעו, בין השאר, סכומים מרביים להוצאות.

 
  אריאל שרון    בנימין נתניהו 
  ראש הממשלה    שר האוצר 
משה קצב    ראובן ריבלין    
נשיא המדינה    יושב ראש הכנסת    
   

 
(2) דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; התשס"ד, עמ' 500.
 

בן- ארי ושות'- משרד עורכי דין