תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב בשל קנסות שלא שולמו במועדם), התשס"ב – 2001*

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (ב) לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס '32), התשס"א – 2001 (1) (להלן – החוק המתקן) ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 

1.                  הגדרות

 

בתקנות אלה, "הרשות המוסמכת" – כל אחת מאלה, לפי הענין:

 

(1)               גובה כהגדרתו בחוק מרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה – 1995 (2) שמינה מנהל המרכז כמשמעותו בחוק האמור – לענין גביית קנסות המשולמים לאוצר המדינה;

 

(2)               מנהל אגף הפיקוח או אגף הגבייה ברשות מקומית או בעל תפקיד אחר ברשות המקומית שקבע לענין זה ראש הרשות המקומית – לענין קנסות המשולמים לרשות המקומית;

 

(3)               הממונה על מערך ברירות המשפט במשרד לאיכות הסביבה – לענין הקנסות המשולמים לקרן לשמירת הנקיון שהוקמה לפי חוק שמירת הנקין, התשמ"ד – 1984 (3), לקרן למניעת זיהום מי-ים שהוקמה לפי פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן [נוסח חדש], התש"ם – 1980 (4) או לקרן למען בעלי חיים שהוקמה לפי חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד – 1994 (5) (להלן – הקרנות).

 

2.                  משלוח שוברי תשלום חודשים

 

הרשות המוסמכת תשלח שובר לתשלום קנס לפי הטפסים 1 או 2 שבתוספת לפי הענין (להלן – שובר תשלום חדש), למי שהוטל עליו קנס על ידי בית שמפט או על ידי מסירת הודעת תשלום קנס לפני תחילתו של החוק המתקן והוא לא שילם את הקנס במועדו (להלן – חייב קנס); בשובר התשלום החדש יפורטו סוכם הקנס המקורי ותוספות הפיגור שהצטברו, המחושבות לפי הוראות סעיף 5(א)(1) ו-(2) לחוק המתקן; כמו כן יפורט בשובר התשלום החדש המועד האחרון לתשלום החוב.

 

3.                  פניה לקבלת שובר תשלום חדש

 

(א)               חייב קנס שלא קיבל שובר תשלום חדש תוך 40 ימים מיום תחילתן של תקנות אלה, יפנה לבית המשפט הקרוב למקום מגוריו – לענין קנסות המשולמים לאוצר המדינה, או לרשות המוסמכת הנוגעת בדבר – לענין הקנסות המשולמים לרשות מקומית או לקרנות, וימציא את הפרטים והמסמכים הדרושים לתשלום הקנס.

 

(ב)               שובר תשלום חדש יימסר לפונה כאמור בתקנת משנה (א) ביד או יישלח לו תוך שבועיים מהמועד בו מסר את הפרטים הדרושים.

 

4.                  סייג לגבי האזור

 

על אף האמור בתקנות 2 ו3-, רשאית הרשות המוסמכת שלא לשלוח שובר תשלום חדש לחייב קנס תושב האזור שאינו ישראלי או לתושב שטחי המועצה הפלסטינית ואולם היא תפרסם בציבור, בדרך שהיא תקבע, את הגורם שאליו יפנה חייב קנס כאמור לשם קבלת שובר תשלום חדש וסילוק חובו; בתקנה זו, "אזור", "ישראלי" ו"שטחי המועצה הפלסטינית" – כהגדרתם בסעיף 1 שבתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח 1967. (6)

 

5.                  חזקת מסירה

 

נשלח שובר תשלום חדש לפי תקנה 2 או 3 בדואר רשום, תחול על המשלוח האמור חזקת המסירה הקבועה בתקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד – 1974. (7)

 

6.                  תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק המתקן.

 

*           נוסח לא סופי


 

תוספת

 

(תקנה 2)

 

טופס 1

 

שובר תשלום חדש לקנס שהטיל בית משפט, כולל תוספות פיגור מופחתות

(לפי סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס"א – 2001)

 

אל: ______________                                                              תאריך ___________

       (שם הנידון ומס' תעודת זהות)

 

המען ______________

 

א.                  לפי המידע שברשותנו בית המשפט הטיל עליך קנס/קנסות* בתיק/תיקים* כמפורט להלן, אשר לא שולם במועדו/לא שולמו במועדם*.

בהתאם לסעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס"א – 2001, ניתנת לך בזאת אפשרות לשלם את הקנס/הקנסות* בצירוף תוספות פיגור מופחתות, ובלבד שהחוב ישולם במלואו בהקדם ולא יאוחר מיום ___________ (היום האחרון הקבוע לפי סעיף 5 לחוק המתקן).

 

ב.                  סכום הקנס המקורי היה ___________ שקלים חדשים.

סכום הקנס בצירוף תוספות פיגור מופחתות הוא ___________ שקלים חדשים (במקום סכום הקנס בצירוף תוספות הפיגור המקוריות שהיה ___________).

 

ג.                   אם לא ישולם החוב עד המועד האמור בפסקה א', לא תינתן לך אפשרות לשלם את החוב בצירוף תוספות הפיגור המופחתות, אלא יחולו על הקנס והתוספות המקוריות.

 

ד.                  מספר טלפון/ פקס* לבירורים ______________.

 

ה.                  פרטי התיק/התיקים*:

1.      ביום ________ הטיל עליך בית משפט שלום/מחוזי* ב______________ קנס בסך ______________ שקלים חדשים בתיק מס' _______________

      תאריך ביצוע העבירה ופרטיה ______________________________________

      בעבירת תעבורה – מספר הרכב __________________;

      מספר רשיון הנהיגה של הנהג / בעל הרכב* __________________

 

2.      ביום _________ הטיל עליך בית המשפט קנס בסך __________ שקלים חדשים בתיק מס' ___________

       תאריך ביצוע העבירה ופרטיה ____________________________________

       בעבירת תעבורה – מספר הרכב ____________;

       מספר רשיון הנהיגה של הנהג/ בעל הרכב* ________________.

 

* מחק את המיותר.

_________________

הודעת זיכוי לצורך תשלום החוב

 

___________________                                              מס' תיק בימ"ש_______________

שם המוסד השולח                                                                                

   

 

שובר מס' ___________                                   שם החייב ________ מס' ת.ז. __________

 

הסכום לתשלום ___________ ש"ח                              תאריך אחרון לתשלום __________

 

                                                                                                חותמת הבנק

 

ניתן לשלם בכל אחד מסניפי הבנקים הבאים: ___________________________________

טופס 2

 

שובר תשלום חדש לקנס שהוטל בהודעת תשלום קנס, כולל תוספות פיגור מופחתות

(לפי סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס"א – 2001)

 

אל:       ____________                                                            תאריך: _________

            (השם ומס' תעודת זהות)

 

המען:   ____________________

 

א.                  לפי המידע שברשותנו הומצאה / הומצאו* לך הודעת/הודעות תשלום קנס בשל עבירה/ עבירות* כמפורט בפסקה ה' להלן, לא ביקשת להישפט ולא שילמת את הקנס/הקנסות* במועדו/ במועדם*.

בהתאם לסעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס"א – 2001, ניתנת לך בזאת אפשרות לשלם את הקנס/ הקנסות* בצירוף תוספות פיגור מופחתות, ובלבד שהחוב ישולם במלואו בהקדם ולא יאוחר מיום ___________ (היום האחרון הקבוע לפי סעיף 5 לחוק המתקן)

 

ב.                  סכום הקנס המקורי היה ____________ שקלים חדשים.

סכום הקנס בצירוף תוספות פיגור מופחתות הוא __________ שקלים חדשים (במקום סכום הקנס בצירוף תוספות הפיגור המקוריות שהיה ____________).

 

ג.                   אם לא ישולם החוב עד המועד האמור בפסקה א', לא תינתן לך אפשרות לשלם את החוב בצירוף תוספות הפיגור המפוחתות, אלא יחולו על הקנס התוספות המקוריות.

 

ד.                  מספר טלפון/ פקס* לבירורים _____________.

 

ה.                  פרטי הודעת/ הודעות תשלום הקנס*:

 

1.                  ביום ______________ ביצעה עבירה שפרטיה כלהלן:

_______________________________________________________

בשל עבירה זו הומצאה לך הודעת תשלום קנס מס' ___________ בה הוטל עליך קנס בסך ____________ שקלים חדשים.

בעבירת תעבורה – מספר הרכב ____________;

מספר רשיון נהיגה של הנהג/ בעל הרכב* _______________.

 

2.                  ביום ______________ ביצעת עבירה שפרטיה כלהלן:

________________________________________________________

בשל עבירה זו הומצאה לך הודעת תשלום קנס מס' ______________ בה הוטל עליך קנס בסך _____________ שקלים חדשים.

                                                            _____________

 

הודעת זיכוי לצורך תשלום החוב

 

_________________                          מס' הודעת תשלום קנס ___________

שם המוסד השולח

 

 

שובר מס' ____________                     שם החייב ________ מס' ת.ז. __________

 

הסכום לתשלום __________ש"ח                     תאריך אחרון לתשלום __________

 

                                                                                    חותמת הבנק

ניתן לשלם בכל אחד מסניפי הבנקים הבאים: ____________________

 

התשס"ב (2001)                                                                         ___________

                                                                                                מאיר שטרית

                                                                                                שר המשפטים

(1)               ס"ח התשס"א, עמ' 448.

(2)               ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

(3)               ס"ח התשמ"ד, עמ' 142.

(4)               דמ"י התשם, עמ' 130.

(5)               ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.

(6)               ס"ח התשכ"ח, עמ' 20.

(7)               ק"ת התשל"ד, עמ' 1200.

בן- ארי ושות'- משרד עורכי דין