לכל מי שקרא את המדריך המלא וגם למי שהתעצל.......ורוצה את התכל'ס, או, איך מבטלים את ה"נייר" שקיבלתם היום על השמשה או בתיבת הדואר.

 

ראשית נציין, שאין אנו מעודדים חניה לא חוקית, מי שחטא צריך לשלם. העצות שתינתנה אינן מהוות ייעוץ משפטי, אלא מידע כללי בנוגע לאפשרויות שעומדות בפניכם בצורה חוקית, לבטל את דו"ח החניה ו/או לפחות להקטין את תוספת הפיגור. כל אחד אשר יפעל על פי עצות אלו עושה זאת על אחריותו האישית. בכל מקרה, אנו ממליצים  להתייעץ עם עורך-דין מנוסה לפני כל פנייה לרשויות.

 

מדריך המידע לחייב מבוסס על סמך ניסיון, הכרות עם החוקים, התקנות השונות והנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לביטול הודעות תשלום קנס לתובעים השונים.

פרקי המדריך שניתן לכנותם "עזרה ראשונה" הם פרקים טכניים ברובם ונועדו לעזור לכם למצוא את כל הסייגים והתקנות החבויות בנוגע לדו"חות החניה, על מנת לקבל את התמונה המלאה מומלץ לקרוא קודם  את האמור במדריך המלא.

הפרקים נחלקים למספר נושאים, כאשר כל נושא דן בסיבות אחרות לביטול הודעות התשלום.

ישנה חשיבות לסיווג הסיבות לביטול הודעת התשלום, הן מבחינת ההנחיות שניתנו לשיקול דעת התובעים והן מבחינת אפשרויות הביטול שעומדות לתובעים (ביטול הקנס כולו או ביטול תוספת הפיגורים בלבד).

כל ההנחיות נכונות לדו"חות חניה שניתנו על ידי פקחים של הרשויות המקומיות ולא על ידי המשטרה, במידה וקיבלת דו"ח חניה מהמשטרה פנה לייעוץ.

במידה וחלף המועד להגשת בקשת ביטול הודעת התשלום, הרי שדרך ההגנה תהיה לפי טענת ההתיישנות .

 

ביטול הודעות תשלום קנס מטעמים טכניים - תובע רשאי לבטל הודעת תשלום קנס אם מצא, לאחר שנבדקה טענתכם, כי התקיים אחד מאלה -

1.         ההודעה תבוטל במקרה והודעת תשלום הקנס לא נשלחה בדואר רשום, או לא הומצאה בדרך חוקית אחרת, או שאין בידי הרשות אסמכתא למשלוח בדואר רשום. במקרה הנ"ל במידה ותבוטל הודעת תשלום הקנס, תקבלו לידיכם הודעת תשלום חדשה בכפוף לתקופות ההתיישנות בעבירה, בציון סכום הקנס המקורי, כך שעדיין תאלצו לשלם את סכום הקנס.

2.         למרות שיש לרשות אסמכתא על משלוח הודעת תשלום הקנס בדואר רשום, במידה ותצליחו להוכיח כי לא קיבלתם את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בכם, למשל, שירות מילואים או שהות בחו"ל ולא עקב כך, לדוגמא, שלא פתחתם את הדלת לדוור או לא טרחתם לקחת דואר רשום הרי שהדו"ח יבוטל. גם במקרה זה תקבלו הודעת תשלום חדשה בציון הקנס המקורי.

3.        הודעת תשלום הקנס הומצאה כתוצאה בטעות במחשב, למשל משלוח של הודעה שבוטלה או שולמה, כמובן שבמקרה כזה עליכם להוכיח כי הדו"ח בוטל או שולם (לכן אנו ממליצים לשמור למשך שנים רבות  את  כל הקבלות על תשלום דו"חות או קבצי דו"חות). במקרה זה לא תצטרכו לשלם שוב והדו"ח יבוטל.

4.         הודעת תשלום הקנס נמסרה למי שנפטר בינתיים.

 

ביטול הודעת תשלום הקנס מפני העילה שלא נעברה עבירה, או שהעבירה נעברה בידי אחר- תובע רשאי לבטל לחלוטין הודעת תשלום קנס מהטעמים הבאים:

1.         נפלה טעות עובדתית ברישום הודעת תשלום הקנס, עליכם לבדוק בקפידה את כל הפרטים בדו"ח (מספר כלי הרכב, הדגם, הצבע, פרטים מדויקים של מקום האירוע, מהות העבירה כפי שמופיעה בדוח, תאריך, שעה), שימו לב שרק טעות מהותית שתגרום לעירייה להטלת ספק האם אכן רכבכם ביצע את העבירה תוביל לביטולה של הודעת תשלום הקנס (בכל מקרה, אל תשכחו שחלק לא מבוטל מהדו"חות מצולם ואם ישנה ראיה כזו התובע תמיד יוכל לטעון לטעות סופר בכתיבת הדו"ח).

2.         נפלה טעות ביסודות העבירה, כלומר, בכלל לא נעשתה עבירה, בדקו האם מותר לכם לחנות בשעות הללו, האם צריך בכלל תו חניה במקום זה, האם פרקתם סחורה במקום מותר וקיבלתם דו"ח, האם הצמדתם כרטיס חנייה גם אם פג תוקפו, האם קיים תמרור האוסר חניה והאם הוא לא מוסתר. שימו לב, כי במרבית המקרים תצטרכו להוכיח את טענותיכם כך שדאגו לצלם ולשמור כל מסמך המוכיח זאת.

3.         הודעת תשלום הקנס נמסרה למי שאינו בר עונשין.

4.         אין ראיות מספיקות להוכיח מעל לכל ספק סביר, כי מי שנמסרה לו הודעת תשלום הקנס עבר את העבירה.

5.        בעבירות הקשורות לכלי רכב ישנה חזקה, שלפיה מי שרשום כבעל הרכב אחראי לביצוע העבירה, אלא אם תוכיחו מי נהג ברכב, או שמסרתם לו את החזקה ברכב או שהרכב נלקח מכם ללא ידיעתכם והסכמתכם או כי הרכב נמכר או נגנב. שימו לב, כי עליכם להוכיח כל טענה מסוג זה במסמכים מאמתים (לדוגמא: זיכרון דברים למכירת רכב או אישור משטרה בדבר גניבת הרכב).

במידה וההודעה תבוטל והוכח מי נהג או החזיק ברכב, תומצא הודעת תשלום קנס חדשה, בציון הסכום המקורי בכפוף להתיישנות.

 

ביטול הודעות תשלום קנס מפני עילה של חוסר עניין לציבור בהמשך ההליכים - תובע רשאי לבטל הודעת תשלום קנס אם נוכח שהתקיים אחד מאלה :

1.         הודעת תשלום הקנס ניתנה לנכה.

2.         הרכב חנה שלא כדין בשל תקלה ברכב, עליכם להמציא אישור על כך מהמוסך, גורר וכו'. שימו לב, כי הרכב היה אמור להיות מפונה מהמקום תוך זמן סביר ונהגתם לפי חוקי העמדת רכב (למשל, משולש אזהרה).

3.        הרכב חנה בחניה מוסדרת, אתם שמתם כרטיס חניה בר תוקף אך טעיתם בתלישה בפרט אחד, עליכם לשכנע את התובע שנעשתה טעות בתום לב.

4.        הודעת תשלום הקנס ניתנה לכם כאשר הובלתם חולה קשה למתקן רפואי או ממנו, והחניה שלא כדין הייתה יועדת לאפשר לאותו חולה גישה נוחה למתקן או לרכב. עליכם להמציא אישור מהמתקן הרפואי לכך.

5.        במידה והינכם עובדים של גוף הנותן שירות חיוני כדוגמת בזק, חברת חשמל, תברואה, עובדי רווחה, עובדים סוצייאלים וכו' ונאלצתם לחנות שלא כדין במסגרת עבודתכם, יהיה עליכם לפנות לאחראי עליכם לאישור על כך (במידה והרשות תמצא אותו כמוסמך לעניין).

6.        הודעת תשלום הקנס ניתנה לכם כאשר חניתם במקום חניה מוסדר ללא כרטיס חניה ותצליחו לשכנע כי נבצר מכם מסיבה סבירה להציג את כרטיס החניה, למשל רכב קבריולה, שאינו מאובזר כלל בגג  (טענה מסובכת שלעיתים רחוקות מצליחה, אבל אפשרית)

7.        במידה והינכם רופאים בתפקיד ונאלצתם להחנות שלא כדין לצורך מתן עזרה רפואית דחופה. יהא עליכם לתמוך את בקשתכם בתצהיר (בדרך כלל עלות התצהיר גבוהה מעלות הדו"ח).

8.        במידה והודעת תשלום הקנס ניתנה משיקולים פסולים, או שניתנו כמה הודעות תשלום קנס בשל אותה עבירה בסמיכות זמנים, כגון שעה, במקרה כזה תישאר בתוקף רק הודעת תשלום אחת.

9.         בכל מקרה של נסיבות אישיות קשות ביותר.

 

ביטול או הפחתה של תוספת הפיגור-

סעיף 229 (ו) לחוק הסדר הפלילי מקנה לתובע סמכות לבטל או להפחית את תוספות הפיגור שהצטברו על קנס שלא שולם במועדו. עילות הביטול כאמור נקבעו בחוק וכן נקבע כי עליכם לתמוך את בקשתכם בתצהיר המאמת את העובדות המפורטות וכן עליכם לצרף את כל המסמכים התומכים בבקשה. נציין, כי הבקשה צריכה להיות מוגשת מיד לאחר שהוסרה המניעה לשלם, למשל חזרה מחו"ל או משירות מילואים. העילות לביטול תוספת הפיגור או חלקה הן:

1.         נבצר מכם לשלם את הקנס במועד בשל סיבה שאינה תלויה בכם: למשל שהיתם בחו"ל, במילואים או באשפוז. התובע יבטל את התוספת אם אכן ישתכנע כי זו הסיבה שמנעה מכם לשלם את הדו"ח במועד. שימו לב כי ישנה הנחיה ברורה לתובעים כי אם ניתנה לכם התראה זמן סביר לפני יציאתכם לחו"ל לדוגמא או בכל מקרה בו עולה מנסיבות המקרה כי בחרתם להתעלם מההודעות וההתראות לא יבטל התובע את תוספת הפיגורים.

2.         לא שילמתם כי לא קיבלתם את ההודעה- קרתה תקלה ברשויות המדינה, כגון הודעה על שינוי כתובת שנשלחה בדואר רשום, לא נקלטה, או שהיה עיכוב בלתי סביר בפנייתכם לעניין ביטול הודעת תשלום וכו'.

 

 

בכל החוקים, התקנות וההנחיות עליכם לפנות ל"תובע" אשר מונה בידי היועץ המשפטי לממשלה, לפי המען הרשום בטופס הודעת תשלום הקנס. בפועל, עליכם להפנות את הבקשות לסמכות שרשומה בהודעה שנשלחה אליכם.

בכל שאלה, בקשה, הערה או הארה נשמח אם תיצרו עימנו קשר דרך האתר או טלפונית.

 

 

חדש- משפטים ועסקים - ליווי משפטי בראיה עסקית ושיווקית-  יעוץ משפטי מקצועי מעו"ד מסחריים בעלי ניסיון עסקי. הסכם זיכיון (זכיינות), הקמת עסק, קניית חברה, הקמת חברה, הסכם מייסדים, הסכמי שיווק, הסכמי הפצה (מפיץ), הסכם סוכנות בלעדית (סוכן).

 

 

 

המידע המסופק באתר זה הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף  עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק באתר כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה,  יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

בן- ארי ושות'- משרד עורכי דין

 

 

מידע לחייב